Δημος Παιανιας.

Close

About

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc lacinia viverra vitae fermentum justo.

Donec molestie sapien non massa ultrices accumsan. Pellentesque tincidunt magna malesuada diam vel aliquet enim mi id ante. Suspendisse adipiscing, justo ac bibendum suscipit.

Urna purus feugiat quam, id faucibus ipsum odio et nisl. Pellentesque euismod, augue ut pharetra feugiat.

Close

Sign up now to our newsletter and you'll be one of the first to know the new site:

Close

Γραφείο Δημάρχου Παιανίας
Τηλ. 213 2030700
Φαξ. 210 6646188

paiania_mayor@paiania.gr