Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στον Δήμο Παιανίας»


18 Δεκεμβρίου, 2023

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στον Δήμο Παιανίας»

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σϋμβασης

Διακήρυξη

Μελέτη

Περίληψη Διακήρυξης

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Προκήρυξη