Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ

Δήμος Παιανίας

  • Αρχική
  • Εξυπηρέτηση Πολιτών
  • Ληξιαρχείο

Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης


Ο ενδιαφερόμενος ή οποιοσδήποτε άλλος που έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να πάρει αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης με την ταυτότητα του (ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο) αυθημερόν, από το Ληξιαρχείο όπου έχει δηλωθεί η γέννηση.

Η παραλαβή του αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης, γίνεται με τους εξής τρόπους:

• Από το Ληξιαρχείο προσκομίζοντας την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο του ενδιαφερόμενου.
• Μέσω οποιουδήποτε ΚΕΠ


Δήλωση Γέννησης


Πού γίνεται η δήλωση του παιδιού;
Η δήλωση γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου όπου έλαβε χώρα η γέννηση.

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση γέννησης του παιδιού;
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την δήλωση γέννησης είναι:
• Η ταυτότητα του γονέα
• Το ιατρικό πιστοποιητικό γέννησης (γιατρού ή μαίας) με γνήσιο της υπογραφής του ιατρού ή της μαίας. (Στην περίπτωση μαίας και η ταυτότητα μέλους του σωματείου της)
• Ληξιαρχική πράξη γάμου ή συμφώνου συμβίωσης (εφόσον υπάρχουν)
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Για τους αλλοδαπούς απαιτείται άδεια παραμονής και διαβατήριο.

Ποιος δηλώνει τη γέννηση του παιδιού;
Υπόχρεοι να δηλώσουν την γέννηση είναι:
• Γονέας του παιδιού
• Ο γιατρός ή η μαία

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να γίνει η δήλωση και από τη μητέρα του παιδιού ή από τον αντιπρόσωπό της με ειδική εντολή (συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο).

Πότε πρέπει να γίνει η δήλωση γέννησης;
Η δήλωση γέννησης πρέπει να γίνει μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από τον τοκετό.

Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης - Βάπτισης


Ο ενδιαφερόμενος ή οποιοσδήποτε άλλος που έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να πάρει αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης-βάπτισης με την ταυτότητα του (ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο) αυθημερόν, από το Ληξιαρχείο όπου έχει δηλωθεί η βάπτιση.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης βάπτισης απαιτείται συμπλήρωση αίτησης.

• Αίτηση

Η παραλαβή του αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης-βάπτισης, γίνεται με τους εξής τρόπους:

• Από το Ληξιαρχείο προσκομίζοντας την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο του ενδιαφερόμενου
• Μέσω τηλεφωνικής αίτησης 213 2030728
• Μέσω οποιουδήποτε ΚΕΠ


Δήλωση Βάπτισης


Πού γίνεται η δήλωση βάπτισης του παιδιού;
Η δήλωση βάπτισης γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου δήλωσης της γέννησης ή στο Ληξιαρχείο που υπάγεται ο Ναός που τελέσθηκε το μυστήριο (έκθεση βάπτισης και χρειάζεται ταυτότητα, ή δήλωση βάπτισης από τον λειτουργό και πρόσφατη ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου), σύμφωνα με τα άρθρα 26-27 του Ν. 344/76.Η ονοματοδοσία του τέκνου γίνεται επίσης στο ληξιαρχείο του τόπου δήλωσης της γέννησης του τέκνου ή στο ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας των γονέων του.

Ποιος δηλώνει τη βάπτιση;
Τη βάπτιση υπόχρεοι είναι να δηλώσουν οι γονείς. Σας γνωρίζουμε ότι από τις διατάξεις των άρθρων 25 & 26 του Ν.344/1976 η βάπτιση έχει ως αποτελέσμα την κτήση θρησκεύματος και όχι την κτήση κυρίου ονόματος. Μπορεί να εκληφθεί ως ονοματοδοσία (δηλαδή πρόσδοση κυρίου ονόματος) μόνο όταν στην δήλωσή της προβαίνουν και οι δύο γονείς από κοινού ή από τον ένα γονέα με έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από νόμιμη αρχή (Αστυνομική Τμήμα ή ΚΕΠ), στην οποία θα αναφέρεται το κύριο όνομα του τέκνου που επιθυμεί ο γονέας να λάβει το τέκνο του. Άλλο τρίτο πρόσωπο (Παππούς, Γιαγιά, Θείος, Θεία, Ανάδοχος) μπορεί να δηλώνει μόνο το δόγμα και όχι το κύριο όνομα του τέκνου.

Πότε και τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση βάπτισης;
H δήλωση βάπτισης δε χρειάζεται να γίνει σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
• Ταυτότητα
• Δήλωση βάπτισης από τον λειτουργό

Η δήλωση ονοματοδοσίας δε χρειάζεται να γίνει σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο:

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

• Ταυτότητα
• Αίτηση (Δίνεται στο ληξιαρχείο)
• Αποδεικτικό κατοικίας (Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή εκκαθαριστικό εφορίας)
• Στην περίπτωση που δεν προσέλθουν και οι δύο γονείς, τότε ο γονέας που δεν θα έρθει, θα εξουσιοδοτήσει τον/την σύζυγό του να προβεί στην ονοματοδοσία του τέκνου τους, με το όνομα που έχουν συμφωνήσει. Η εξουσιοδότηση πρέπει να σφραγίστεί με το γνήσιο της υπογραφής, από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα ή μέσω gov.gr

Εκδοση άδειας πολιτικού γάμου Έλληνα υπηκόου


Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από το Δήμο όπου κατοικεί, έστω και προσωρινά.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

1. Αίτηση (το έντυπο χορηγεί ο Δήμος).
2. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως (από τον τόπο γέννησής του).*
3. Δήλωση του Ν.1599/86 όπου βεβαιώνονται τα κάτωθι:
α) Ο μελλόνυμφος δεν έχει κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα: 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357, 1360 του Αστικού Κώδικα, όπως περιγράφονται στο πίσω μέρος της αίτησης.
β) Είναι κάτοικος του Δήμου Παιανίας (πλήρη στοιχεία διεύθυνσης).
γ) Ότι τελεί πρώτο ή δεύτερο κ.ο.κ. γάμο.
4. Δικαστική απόφαση, όταν πρόκειται για ανηλίκους κάτω των 18 ετών.
5. Ληξιαρχική πράξη προηγούμενου γάμου με την λύση του ή ληξιαρχική πράξη θανάτου, εφόσον συντρέχουν λόγοι.*
6. Αναγγελία γάμου, δημοσιευμένη σε μια ημερήσια αθηναϊκή εφημερίδα, σε δύο αντίτυπα, ένα για τον καθένα.
7. Για Έλληνες που κατοικούν έστω και προσωρινά στο εξωτερικό, η άδεια εκδίδεται από το Δήμο του οποίου είναι Δημότες. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
α) Αίτηση, δήλωση του Ν. 1599/86 και εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους από τον Πρόξενο του Ελληνικού Προξενείου.
β) Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως
γ) Πιστοποιητικό γεννήσεως
δ) Ληξιαρχική πράξη γάμου με την λύση του ή Ληξιαρχική πράξη θανάτου, εφόσον συντρέχουν λόγοι
ε) Αναγγελία γάμου, δημοσιευμένη σε μια ημερήσια αθηναϊκή εφημερίδα. (Στην περίπτωση που παντρεύονται αλλοδαπό, τα στοιχεία του πρέπει να αναγράφονται στα ελληνικά.)
8. Παράβολο Δημοσίου 15ευρώ
9. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ, ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης που να αποδεικνύεται η μόνιμη κατοικία τους στη Παιανία.*

* (Ισχύς από την έκδοση εξαμήνου)

Διευκρινιστικά στοιχεία:
• Η άδεια γάμου εκδίδεται εντός οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών, συμπεριλαμβανομένης και της ημέρας κατάθεσης των δικαιολογητικών και ισχύει για έξι (6) μήνες.
• Για την κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή της άδειας πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος, προσκομίζοντας τις ταυτότητες και των δύο μελλονύμφων.
• Για τον προσδιορισμό τέλεσης πολιτικού γάμου συμπληρώνεται από κοινού αίτηση, η οποία υπογράφεται από τους ενδιαφερόμενους ενώπιον της Υπηρεσίας μας.
• Κατά την τέλεση του γάμου, κάθε μελλόνυμφος πρέπει να προσέρχεται με την ταυτότητά του και με έναν ενήλικο μάρτυρα, ανεξαρτήτως βαθμού συγγένειας, ο οποίος πρέπει να προσέρχεται επίσης με την ταυτότητά του ή το διαβατήριο και την άδεια παραμονής του (κατά περίπτωση) εάν πρόκειται για αλλοδαπό.
• Σύμφωνα με το Νόμο περί ισότητας των δύο φύλων, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν το επώνυμο των τέκνων που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι είτε του συζύγου, είτε της συζύγου, είτε και των δύο, αλλά να μην είναι πάνω από δύο επώνυμα (άρθρο 1505 Α.Κ.).

Σημείωση:
• Για τους Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια, στο Κάιρο ή στην Κωνσταντινούπολη ισχύει και το πιστοποιητικό βαπτίσεως του Πατριαρχείου αντί για ληξιαρχική πράξη γεννήσεως.
• Οι Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη ή την Αίγυπτο και δεν έχουν ελληνική υπηκοότητα θεωρούνται αλλοδαποί και ακολουθούν τη διαδικασία έκδοσης άδειας πολιτικού γάμου των αλλοδαπών.


Αίτηση τέλεσης πολιτικού γάμου


Για την αίτηση τέλεσης γάμου απαραίτητη είναι η παρουσία και των δύο συζύγων.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι η ταυτότητες τους και οι άδειες γάμου του καθενός ενδιαφερομένου.

Ο γάμος τελείται στον τόπο όπου έχει δηλωθεί ως τόπος τέλεσης στην δημοσίευση στην εφημερίδα.

Στη Παιανία πολιτικοί γάμοι γίνονται κάθε Τετάρτη 10:00 - 12:00.

Αρμόδια υπηρεσία: Ληξιαρχείο Παιανίας


Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου


Ο ενδιαφερόμενος, ή οποιοσδήποτε άλλος που έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να πάρει αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου με την ταυτότητα του (ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο) αυθημερόν, από το Ληξιαρχείο όπου έχει δηλωθεί ο γάμος.

Η παραλαβή του αντιγράφου ληξιαρχικής γάμου, γίνεται με τους εξής τρόπους:

• Από το Ληξιαρχείο προσκομίζοντας την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο του ενδιαφερόμενου
• Μέσω οποιουδήποτε ΚΕΠ


Δήλωση Γάμου


Η δήλωση γάμου γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του γεγονότος εντός 40 ημερών από την ημερομηνία τέλεσης. Μετά την παρέλευση των 40 ημερών, η διαδικασία θεωρείται εκπρόθεσμη και θα χρειαστεί το αντίστοιχο παράβολο. Η δήλωση γίνεται και από τους δύο συζύγους ή από τον έναν, που θα φέρει όμως μαζί του και τη ταυτότητα του άλλου. Σε περίπτωση που θέλει να κάνει τη δήλωση κάποιος τρίτος θα πρέπει να έχει μαζί του ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
• Οι ταυτότητες των δύο συζύγων
• Η δήλωση γάμου από τον Λειτουργό (Ιερέα ή Δήμαρχο)
• Η πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνου, στην περίπτωση που δεν είναι ενσωματωμένη στην δήλωση γάμου από τον Λειτουργό.

Σε περίπτωση που ο ένας ή και τα δύο μέρη είναι αλλοδαποί, χρειάζεται μετάφραση πιστοποιητικού γεννήσεως και άδεια διαμονής σε ισχύ.

• Αίτηση


Δήλωση Διαζυγίου


Η λύση του γάμου γίνεται στον τόπο τέλεσης του γάμου.

Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
• Διαζευκτήριο (που να αναφέρει «εκτός γάμου»)
• Απόφαση του διαζυγίου
• Πιστοποιητικό τελεσιδικίας
• Έκθεση παραίτησης από τα ένδικα μέσα

Στην περίπτωση πολιτικού γάμου τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
• Απόφαση διαζυγίου
• Πιστοποιητικό τελεσιδικίας
• Έκθεση παραίτησης από τα ένδικα μέσα

Και στις δύο περιπτώσεις την αίτηση μπορεί να την κάνει ο ένας εκ των δύο πρώην συζύγων με τις ταυτότητες και των δύο ή κάποιος τρίτος με ειδικό πληρεξούσιο και τις ταυτότητες των δύο πρώην συζύγων.

Εφόσον παρέλθει 1 μήνας από την ημερομηνία τελεσιδικίας του διαζυγίου, η διαδικασία θεωρείται εκπρόθεσμη και απαιτείται το αντίστοιχο πρόστιμο.

Στην περίπτωση συναινετικού διαζυγίου με συμβολαιογραφική πράξη λύσης γάμου δεν υπάρχει πρόστιμο εκπρόθεσμης δήλωσης εφόσον το διαζύγιο γίνεται αμετάκλητο την ημέρα δήλωσης του στο Ληξιαρχείο. Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι:
• Συμβολαιογραφική πράξη συναινετικής λύσης γάμου
• Ταυτότητα

Στην περίπτωση θρησκευτικού γάμου συμπληρωματικά:
• Διαζευκτήριο της Μητρόπολης


Δήλωση Συμφώνου Συμβίωσης


Η δήλωση Συμφώνου Συμβίωσης γίνεται στον τόπο κατοικίας του ζεύγους. Δεν υπάρχει ημερομηνία που πρέπει να κατατεθεί, αλλά ισχύει από τη μέρα δήλωσης του. Το σύμφωνο μπορεί να δήλώσει μόνο το ζευγάρι. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

• Συμβολαιογραφική πράξη συμφώνου συμβίωσης
• Ταυτότητα και των δύο μερών
• Αίτηση


Έκδοση άδειας πολιτικού γάμου αλλοδαπού


Δικαίωμα για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου έχουν οι αλλοδαποί που βρίσκονται στο ελληνικό έδαφος (εν προκειμένω στο Δήμο Αμαρουσίου) και παραμένουν στην Ελλάδα, δηλαδή έχουν άδεια παραμονής ή τουριστική βίζα (Ν. 1975/91 αρ.31 παρ.2).

Δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τον Ν.1250/83:
1. Αίτηση (το έντυπο χορηγεί ο Δήμος).
2. Βεβαίωση του Προξενείου τους στην Ελλάδα ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου (μεταφρασμένη στα ελληνικά από επίσημη αρχή) ή πιστοποιητικό ελευθερίας για τους Κύπριους. *
3. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως,(πρωτότυπη-μεταφρασμένη στα ελληνικά από επίσημη αρχή). *
4. Ληξιαρχική πράξη γάμου με την λύση του ή ληξιαρχική πράξη θανάτου, εφόσον συντρέχουν λόγοι,(πρωτότυπη-μεταφρασμένη στα ελληνικά από επίσημη αρχή) *
5. Αναγγελία γάμου, δημοσιευμένη σε μια ημερήσια αθηναϊκή εφημερίδα, στην οποία πρέπει τα ονόματα των μελλονύμφων να αναφέρονται στα ελληνικά και να δηλώνεται ως τόπος κατοικίας η Παιανία. Προσκομίζεται σε δύο αντίτυπα, ένα για τον καθένα.
6. Για τους Σύριους (εκτός από τα παραπάνω) χρειάζεται και ειδική έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας και την Πρεσβεία τους στη Ελλάδα.
7. Για τους πολιτικούς πρόσφυγες:
α) Βεβαίωση από τα Ηνωμένα Έθνη (Σκουφά 59).
β) Αγγελία γάμου, δημοσιευμένη σε μια ημερήσια Αθηναϊκή ή τοπική εφημερίδα (δύο αντίτυπα, ένα για τον καθένα, με τα ονόματα στα Ελληνικά και τόπο κατοικίας την Παιανία).
γ) Αίτηση (το έντυπο χορηγεί ο Δήμος)
8. Παράβολο δημοσίου των 15.
9. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ, ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης που να αποδεικνύεται η μόνιμη κατοικία τους στο Μαρούσι. *

* (Ισχύς από την έκδοση εξαμήνου)

Για όσα κράτη έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης (1961) τα δημόσια έγγραφα τους πρέπει να φέρουν την ειδική επικύρωση της Χάγης (APOSTILLE Ν.1497/84) στο πρωτότυπο.

Όσα κράτη δεν έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης, τα δημόσια έγγραφα τους θα έχουν επικύρωση στο πρωτότυπο από τις Ελληνικές Προξενικές αρχές της Χώρας τους ή από προξενική αρχή του ξένου κράτους στην Ελλάδα και θα επικυρώνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών (Αρίωνος 10, Αθήνα ).

Διευκρινιστικά Στοιχεία:
• Η άδεια γάμου εκδίδεται εντός οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών, συμπεριλαμβανομένης και της ημέρας κατάθεσης των δικαιολογητικών και ισχύει για έξι (6)μήνες.
• Για την κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή της άδειας πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος, προσκομίζοντας τα διαβατήρια και τις άδειες παραμονής και των δύο μελλονύμφων.
• Για την τέλεση πολιτικού γάμου συμπληρώνεται από κοινού αίτηση, η οποία υπογράφεται από τους ενδιαφερόμενους ενώπιον της Υπηρεσίας μας, και στην οποία προσδιορίζεται η ημερομηνία τέλεσης του γάμου.
• Κατά την τέλεση του γάμου, κάθε μελλόνυμφος πρέπει να προσέρχεται με το διαβατήριο ή την άδεια παραμονής του και έναν ενήλικο μάρτυρα, ανεξαρτήτως βαθμού συγγένειας, ο οποίος απαιτείται να είναι νόμιμος κάτοικος και να προσέλθει με την ταυτότητά του ή το διαβατήριό του, εάν είναι αλλοδαπός.
• Σύμφωνα με το Νόμο περί ισότητας των δύο φύλων, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν το επώνυμο των τέκνων που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι είτε του συζύγου, είτε της συζύγου, είτε και των δύο, αλλά να μην είναι πάνω από δύο επώνυμα, (άρθρο 1505 του Α.Κ.).

Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου


Ο ενδιαφερόμενος ή οποιοσδήποτε άλλος που έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να πάρει αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου με την ταυτότητα του αυθημερόν, από το Ληξιαρχείο όπου έχει δηλωθεί ο θάνατος.

Η παραλαβή του αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου, γίνεται με τους εξής τρόπους:

• Από το Ληξιαρχείο προσκομίζοντας την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο του ενδιαφερόμενου.
• Μέσω τηλεφωνικής αίτησης 2132030728
• Μέσω οποιουδήποτε ΚΕΠ
• Αίτηση


Δήλωση Θανάτου


Πού γίνεται η δήλωση θανάτου;
Η δήλωση θανάτου γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή στο Ληξιαρχείο του τόπου ταφής.

ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ;
• Η δήλωση γίνεται από τους συγγενείς ή από το γραφείο τελετών. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: • Το ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου, συμπληρωμένο από ιατρό, νοσοκομείο ή ιατροδικαστή (σε συγκεκριμένες περιπτώσεις). • Η αστυνομική ταυτότητα του θανόντος. • Αίτηση

Πού μπορεί να απευθυνθεί κάποιος για να βγάλει άδεια ταφής;
Η άδεια ταφής βγαίνει μετά τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης θανάτου από το Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή του τόπου ταφής.

Δήλωση Αφάνειας


Τη δήλωση κάνουν οι συγγενείς στο Ληξιαρχείο, του τόπου γεννήσεως ή του τόπου κατοικίας του εξαφανισθέντος, έχοντας μαζί τους τη δικαστική απόφαση της αφάνειας καθώς και το πιστοποιητικό τελεσιδικίας.


Δήλωση Επωνύμου


Το επώνυμο του τέκνου πρέπει να προσδιοριστεί με κοινή αμετάκλητη δήλωση και των δύο γονέων και μπορεί να είναι είτε του ενός εκ των δύο συζύγων, είτε συνδυασμός των επωνύμων ποτέ όμως περισσότερα από δύο. Σε περίπτωση που δεν προσδιοριστεί το επώνυμο τότε τα παιδιά παίρνουν το επώνυμο του πατέρα τους, Αρ.1505 Α.Κ.


Διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων


Διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων με το Άρθρο 13 του Ν.344/76
• Για τη διόρθωση των στοιχείων των ληξιαρχικών πράξεων απαιτείται τελεσίδικη δικαστική απόφαση [Αρ.13 παρ.1 του Ν. 344/76].
• Για σφάλματα από παραδρομή, τα οποία δεν αφορούν τον τόπο, μήνα, έτος και ώρα, μπορεί να γίνει διόρθωση με άδεια του Εισαγγελέα Πρωτοδικών ή του Ειρηνοδίκη (στο οποίο εδρεύει το Ληξιαρχείο) [Αρ.13 παρ.2 του Ν. 344/76].
• Για σφάλματα από παραδρομή, τονισμού, η διόρθωση μπορεί να γίνει από τον Ληξίαρχο [ Αρ.13 παρ.3 του Ν. 344/76].

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη διόρθωση στοιχείων των ληξιαρχικών πράξεων;
Στην περίπτωση της διόρθωσης από τον Εισαγγελέα (ή Ειρηνοδίκη) απαιτούνται:
• Αντίγραφο της λανθασμένης ληξιαρχικής πράξης
• Έγγραφα ή στοιχεία που αποδεικνύουν τα ορθά στοιχεία (όπως πιστοποιητικό γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κτλ.).

Ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία για τη διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικής πράξης;
Αρμόδια υπηρεσία για τη διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικής πράξης είναι το Ληξιαρχείο του τόπου όπου έχει δηλωθεί το γεγονός.


Μεταβολή θρησκεύματος


Μεταβολή θρησκεύματος γίνεται αφού ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει στο Ληξιαρχείο του τόπου όπου έχει δηλωθεί η γέννηση του, το πιστοποιητικό του Λειτουργού που αναφέρει το δόγμα στο οποίο έχει πλέον εισχωρήσει.
Αίτηση


Πράξη Ονοματοδοσίας


Η ονοματοδοσία γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου όπου έχει δηλωθεί η γέννηση ή στον τόπο μονίμου κατοικίας των γονέων, με Ληξιαρχική πράξη έκθεσης ονοματοδοσίας από το Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας.

Η διαδικασία γίνεται με την παρουσία και των δύο γονέων με τις ταυτότητές τους ενώπιον του Ληξίαρχου. Αν προσέλθει ο ένας γονέας, χρειάζεται να φέρειθεωρημένη εξουσιοδότηση του άλλου, όπου θα αναγράφεται απαραίτητα το όνομα που θα δοθεί.

Στην περίπτωση που έρθει κάποιος τρίτος, απαιτείται ειδικό πληρεξούσιο. Στην περίπτωση που η βάπτιση ακολουθήσει της ονοματοδοσίας και δοθεί διαφορετικό όνομα ,το δόγμα θα ισχύει, αλλά το όνομα δεν θα αλλάξει με τη βάπτιση. Εάν όμως επιθυμούν οι γονείς να ισχύει και το όνομα που δόθηκε στη βάπτιση (βαπτιστικό), θα ακολουθήσουν τη δικαστική οδό, όπου με κοινή δήλωση τους στο Πρωτοδικείο θα κάνουν την προσθήκη.

Αίτηση


Προσβολή Πατρότητας


Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
• Απόφαση δικαστηρίου περί προσβολής πατρότητας
• Παραίτηση από ένδικα μέσα ή αποδεικτικό επίδοσης
• Πιστοποιητικό τελεσιδικίας (του Γραμματέα του Πρωτοδικείου του τόπου όπου εκδικάσθηκε η απόφαση)
• Ταυτότητα

Στη συνέχεια η μητέρα ή κάποιο τρίτο πρόσωπο (με ειδικό πληρεξούσιο) θα υποβάλλει στο Ληξίαρχο την αίτηση για μεταβολή επωνύμου του τέκνου.

Πράξη Εκούσιας Αναγνώρισης

Η πράξη εκούσιας αναγνώρισης γίνεται αφού έχει αναγνωρίσει το τέκνο ο φυσικός πατέρας. Στη διαδικασία απαιτείται η παρουσία και των δύο γονέων ή ενός εκ των δύο με τις ταυτότητές τους ή κάποιου τρίτου προσώπου με ειδικό πληρεξούσιο. Σε περίπτωση που θα προσέλθει ο ένας εκ των δύο γονέων ή κάποιο τρίτο πρόσωπο, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης όπου πρέπει να συμπεριλαμβάνει:

α) προσδιορισμό επωνύμου του τέκνου
β) προσδιορισμό της δημοτικότητας του τέκνου (του πατέρα ή της μητέρας).

Προσοχή όχι του Δήμου κατοικίας του γονέα του οποίου θα ακολουθήσει τη δημοτικότητα το τέκνο, αλλά εκεί όπου έχει οικογενειακή μερίδα.

• Αίτηση


Πρόσληψη πατρώνυμου & Πρόσληψη επωνύμου πατέρα


Η Πρόσληψη πατρώνυμου και Επωνύμου πατέρα σε παιδιά που γεννήθηκαν εντός γάμου γίνεται με απόφαση Νομάρχη.

Όλες οι μεταβολές που γίνονται με την απόφαση του Νομάρχη καταχωρούνται υποχρεωτικά πρώτα στη ληξιαρχική πράξη γέννησης του προσώπου στον οποίο αφορά.

Η καταχώρηση γίνεται μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση της απόφασης.

Μετά την παρέλευση του μήνα θεωρείται εκπρόθεσμη και απαιτείται παράβολο χαρτοσήμου.

Αίτηση