Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Δήμος Παιανίας

  • Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ο Δήμος Παιανίας προχωρά στην προκήρυξη εικοσιεννέα (29) θέσεων προσωπικού πλήρους απασχόλησης με σύμβαση ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου διάρκειας ίσης με το σχολικό έτος 2021-2022 για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών δομών του Δήμου Παιανίας.

Η πλήρωση των θέσεων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία μοριοδότησης που ορίζονται από την υπ’ αριθ. 55472/26.7.2021 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 3352 /Β/26.07.2021), όπως φαίνεται και στο παράρτημα οδηγιών.

Οι αιτήσεις (συνημμένο πρότυπο), καθώς επίσης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (φωτοαντίγραφο ταυτότητας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, απόδειξη εμπειρίας, κλπ.) ΑΠΟΣΤΈΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ kathariotita.paiania@gmail.com από ΤΕΤΑΡΤΗ 11.08.2021 μέχρι και ΤΡΙΤΗ 17.08.2021. Εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές, όπως καθώς επίσης και δηλώσεις ελλιπώς συμπληρωμένες και χωρίς φυσική υπογραφή (βλ. οδηγίες συμπλήρωσης).

Μετά την κατάθεση των αιτήσεων και το πέρας της προθεσμίας θα ακολουθήσει ανακοίνωση με τους προσωρινούς πίνακες επιτυχόντων - επιλαχόντων, καθώς επίσης και οι τελικοί πίνακες, με το πέρας της διαδικασίας των ενστάσεων.

Ανακοίνωση

Οδηγίες

Υπεύθυνη Δήλωση