Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δήμος Παιανίας

  • Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Πολιτική Ποιότητας και Περιβάλλοντος

Πολιτική Ποιότητας και Περιβάλλοντος Δήμου Παιανίας

Ο Δήμος Παιανίας προς καθιέρωση της Πολιτικής Ποιότητας και Περιβάλλοντος που εφαρμόζει έχει αναπτύξει, εφαρμόζει και πιστοποιήσει, ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος - ΟΣΔΠΠ, το οποίο ικανοποιεί επαρκώς τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015, ενώ εξασφαλίζονται και παρέχονται όλοι οι αναγκαίοι πόροι (προσωπικό, υποδομές) για τη λειτουργία του. Η προσπάθεια δε για συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος αποτελεί βασική δέσμευση της Διοίκησης και του Δημάρχου.

Η Ανώτατη Διοίκηση του Δήμου, μέσω των τακτικών και έκτακτων συσκέψεων που έχει καθιερώσει για την ανασκόπηση του παραπάνω Συστήματος, θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς στόχους/δείκτες για τη βελτίωση της ποιότητας και την προστασία του περιβάλλοντος (λ.χ. μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων), συνεπείς με την παρούσα Πολιτική, τους οποίους παρακολουθεί και προσαρμόζει διαρκώς, ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια και η αποτελεσματικότητά τους.

Παράλληλα, ανασκοπεί την καταλληλόλητα και, εφόσον απαιτείται, αναθεωρεί την παρούσα Πολιτική, ώστε να παραμένει πάντα επίκαιρη και να συμβαδίζει με τις εκάστοτε λειτουργικές, τεχνολογικές και νομοθετικές εξελίξεις.

H Πιστοποίηση των Συστημάτων Ποιότητας Περιβάλλοντος και Διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου Παιανίας, έχει πραγματοποιηθεί από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. Η Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας, ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., είναι το ελληνικό πολυκλαδικό –πολύ-τεχνολογικό κέντρο εργαστηριακών ελέγχων και πιστοποίησης βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων, υλικών, εγκαταστάσεων και συστημάτων διαχείρισης και αποτελεί τον «Εθνικό» Φορέα Πιστοποίησης.