Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ & ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Δήμος Παιανίας

  • Αρχική
  • Διοίκηση
  • Αντιδήμαρχοι & Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

Ο Δήμαρχος Παιανίας ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Παιανίας, με θητεία από 01/10/2021 μέχρι την 30/09/2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου, ως εξής:


 Δάβαρης Γεώργιος

1. Τον κ. Δάβαρη Γεώργιο (Μπάμης) του Δημητρίου, Αντιδήμαρχο των Οικονομικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες :

Α. Την εποπτεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
Β. Την εποπτεία του αυτοτελούς τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.
Γ. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω υπηρεσιών.
Δ. Τη συνυπογραφή με τους αρμόδιους Δ/ντές των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Ε. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων.
ΣΤ. Τον ορίζει μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
Ζ. Να ασκεί τα καθήκοντα του Δημάρχου όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται.


Αγγελοπούλου - Κωνσταντίνου Ζωγράφου (Ζωή)

2. Την κ. Αγγελοπούλου - Κωνσταντίνου Ζωγράφου (Ζωή), Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, στην οποία δεν παρέχεται αντιμισθία και της μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες :

Α. Την εποπτεία όλων των τμημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης εκτός από την εποπτεία γραφείου Κοιμητηρίου
Β. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών.
Γ. Τη συνυπογραφή με τους αρμόδιους Δ/ντές των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Δ. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων.
Ε. Την ορίζει μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου


Πανούσης Ιωάννης

3. Τον κ. Πανούση Ιωάννη του Σωτηρίου, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

Α. Την εποπτεία σε θέματα ευθύνης των Τεχνικών υπηρεσιών, που αφορούν τεχνικά έργα, ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών και εγκαταστάσεων, συγκοινωνιών, δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και κοινοχρήστων χώρων. Επίσης μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για τη μέριμνα και επίλυση θεμάτων πολεοδομικής και Οικιστικής Ανάπτυξης.
Β. Εποπτεία σε θέματα ευθύνης της υπηρεσίας που αφορούν την λειτουργία του προγράμματος αντιμετώπισης αδέσποτων και δεσποζόντων ζώων. Επιπρόσθετα ανατίθεται η αρμοδιότητα για την υπογραφή των εγγράφων που αφορούν στα παραπάνω θέματα.
Γ. Την τέλεση πολιτικών γάμων


Σαμωνάς - Ξύκης Ιωάννης

4. Τον κ. Σαμωνά - Ξύκη Ιωάννη του Κων/νου, Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας & Εθελοντισμού, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

Α. Την εποπτεία της Πολιτικής Προστασίας, Μητρώου Εθελοντών και Δράσεων Εθελοντισμού.
Β. Την εποπτεία του Γραφείου Κοιμητηρίου της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
Γ. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω υπηρεσιών.
Δ. Τη συνυπογραφή με τον αρμόδιο Δ/ντή των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Ε. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων.


Ανδρέου Κλειώ

5. Την κ. Ανδρέου Κλειώ του Δημητρίου Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού & Κοινωνικής Προστασίας, στην οποία παρέχεται αντιμισθία και της μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες :

Α. Την Εποπτεία του αυτοτελούς γραφείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού, Φροντίδας Σχολικών Μονάδων & Προσχολικής Αγωγής.
Β. Την εποπτεία του αυτοτελούς τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.
Γ. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών.
Δ. Τη συνυπογραφή με τους αρμόδιους Προϊσταμένους ή Δ/ντές των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Ε. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων.


Θανάσης Σταύρος

6. Τον κ. Θανάση Σταύρο (Ντούλιος) του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Γλυκών Νερών, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

Α. Την εποπτεία των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών με έδρα τη ΔΕ Γλυκών Νερών.
Β. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών.
Γ. Τη συνυπογραφή με τους αρμόδιους Δ/ντές των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Δ. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων.
Ε. Τον ορίζει μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου


Αγγελής Σπυρίδωνας

7. Τον κ. Αγγελή Σπυρίδωνα του Σταύρου, Αντιδήμαρχο Ψηφιακής Πολιτικής & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

Α. Την ευθύνη για τα ζητήματα διαφάνειας, ψηφιακής πολιτικής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
Β. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών.
Γ. Τη συνυπογραφή με τους αρμόδιους Προϊσταμένους ή Δ/ντές των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Δ. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων.


Κωνσταντίνα Βλάχου

- Ορίζεται εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος με δικαίωμα υπογραφής σε θέματα Οικονομικών, Ανάπτυξης και Προγραμματισμού η κα. Κωνσταντίνα Βλάχου


Αντωνίου Μιλτιάδης

- Ορίζεται εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα Πολιτικής Προστασίας και Εθελοντισμού, ο κ. Αντωνίου Μιλτιάδης του Αναστασίου.
Συνεπικουρεί τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και Εθελοντισμού σε θέματα Πολιτικής Προστασίας και Εθελοντισμού.


• Όταν κωλύεται ο κ. Θανάσης Σταύρος (Ντούλιος), ορίζεται να ασκεί τα καθήκοντά του ο κ. Σαμωνάς - Ξύκης Ιωάννης.
• Όταν κωλύεται να ασκεί τα καθήκοντά του ο κ. Σαμωνάς - Ξύκης Ιωάννης, ορίζεται να ασκεί τα καθήκοντά του ο κ. Θανάσης Σταύρος (Ντούλιος).
• Όταν κωλύεται να ασκεί τα καθήκοντά του ο κ. Πανούσης Ιωάννης, ορίζεται να ασκεί τα καθήκοντά της η κ. Ανδρέου Κλειώ.
• Όταν κωλύεται να ασκεί τα καθήκοντά της η κα. Ανδρέου Κλειώ, ορίζεται να ασκεί τα καθήκοντά της ο κ. Πανούσης Ιωάννης.
• Όταν κωλύεται να ασκεί τα καθήκοντά του ο κ. Αγγελής Σπυρίδων, ορίζεται να ασκεί τα καθήκοντά του ο κ. Δάβαρης Γεώργιος (Μπάμης).
• Όταν κωλύονται να ασκούν τα καθήκοντά τους η κα. Αγγελοπούλου-Κωνσταντίνου Ζωγράφου (Ζωή) και ο κ. Δάβαρης Γεώργιος (Μπάμης), θα ασκεί τα καθήκοντά τους ο Δήμαρχος.