Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την «Προμήθεια αυτοκινήτου (τύπου ΒΑΝ) για τις ανάγκες της υπηρεσίας ύδρευσης»


22 Μαΐου, 2023

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την «Προμήθεια αυτοκινήτου (τύπου ΒΑΝ) για τις ανάγκες της υπηρεσίας ύδρευσης»

Διακήρυξη

Μελέτη

Περίληψη Διακήρυξης

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)