Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Δήμος Παιανίας

  • Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Την προκήρυξη μίας (1) έμμισθης θέσης πρακτικής άσκησης σπουδάστριας/σπουδαστή Τ.Ε.Ι., εξάμηνης (6) διάρκειας στο Δήμο Παιανίας με σκοπό τη στελέχωση του Γραφείου Δημάρχου, του αρχείου και του Αυτοτελούς Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Παιανίας.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ/Η Τ.Ε.Ι.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ/Η Τ.Ε.Ι.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ/Η Τ.Ε.Ι.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ «Ασφάλειες οχημάτων, μηχανημάτων και δικύκλων του Δήμου Παιανίας για ένα έτος» έτους 2020 με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ” 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΕΠΕ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 105

Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ"


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

TEΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΥΔ