Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την κατασκευή του έργου «Ανέγερση 6θέσιου Σχολείου για τις ανάγκες του 5ου Δημοτικού Παιανίας».


24 Ιανουαρίου, 2024

Ο Δήμος Παιανίας προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την κατασκευή του έργου «Ανέγερση 6θέσιου Σχολείου για τις ανάγκες του 5ου Δημοτικού Παιανίας» μέσω του ειδικού δημόσια προσβάσιμου χώρου “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 205410.

Κάτοψη υπογείου

Κάτοψη ισογείου

Κάτοψη Α' ορόφου

Προκήρυξη

Τεχνική - Αιτιολογική Έκθεση

Τεχνική περιγραφή - Προδιαγραφές οικοδομικών εργασιών

Κτιριολογικό πρόγραμμα

Προϋπολογισμός εργασιών

Τιμολόγιο μελέτης

Διακήρυξη