Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Δήμος Παιανίας

  • Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Δικαιούχοι χρηματικών επιχορηγήσεων είναι Πολιτιστικά Σωματεία που έχουν έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Παιανίας, όπου αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα.

Για να είναι επιτρεπτή η επιχορήγηση , πρέπει ο αποδέκτης αυτής να εμπίπτει σε κάποιον από τους απαριθμούμενους στις σχετικές διατάξεις φορείς (άρθρο 202 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.4257/2014) , μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τα Αθλητικά Σωματεία, δηλαδή που έχουν συσταθεί για την επιδίωξη αθλητικού σκοπού και έχουν αποκτήσει νομική προσωπικότητα με την εγγραφή τους στο τηρούμενο στο Πρωτοδικείο της έδρας τους ειδικό δημόσιο βιβλίο.
Η επιχορήγηση αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Συλλόγου (ενοίκια, ηλεκτρικό ρεύμα κλπ) αλλά να σχετίζεται με την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων του συλλόγου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση του Συλλόγου προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με την οποία θα προσδιορίζονται με σαφήνεια :
• Οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις για τις οποίες αιτείται την επιχορήγηση.
• Η ημερομηνία πραγματοποίησης αυτών
(να μην έχουν προηγηθεί της αιτούμενης επιχορήγησης)
• Τηλέφωνο επικοινωνίας και email.
2. Αναλυτικός προϋπολογισμός των εκδηλώσεων για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση επιχορήγησης. Απαιτείται απόφαση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.
3. Προϋπολογισμός της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του Συλλόγου για το τρέχον έτος (άρθρο 7 παρ.2 του ΒΔ 17.5/15-6-1959 , άρθρο 41 του Ν. 4129/ 2013) . Απαιτείται απόφαση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.
4. Απολογισμός του προηγούμενου έτους της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του συλλόγου. Απαιτείται απόφαση έγκρισης από τη γενική συνέλευση του Συλλόγου.
5. Ξεχωριστός απολογισμός της επιχορήγησης που έλαβε και διαχειρίστηκε ο Σύλλογος (άρθρο 41 παρ. 3 και 6 του Ν. 4129/2013). Απαιτείται απόφαση έγκρισης από τη γενική συνέλευση του Συλλόγου.
6. Διαβιβαστικό με το αποδεικτικό ότι έχουν υποβληθεί και παραληφθεί από την Περιφέρεια Αττικής:
• Ο απολογισμός της συνολικής οικονομικής του δραστηριότητας κατά το προηγούμενο έτος.
• Ο απολογισμός της επιχορήγησης που έλαβε το προηγούμενο οικονομικό έτος από το Δήμο.
• Ο προϋπολογισμός τρέχοντος έτους.
7. Καταστατικό με πρόσφατη βεβαίωση (εντός του τρέχοντος έτους) του Γραμματέα του Πρωτοδικείου ότι έχει εγγράφει στο βιβλίο Σωματείων και τυχόν μεταβολές αυτού.
8. Έντυπο της αναφοράς δαπανών του προηγούμενου έτους από το μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων με ημερομηνία έως 10/3/2020, για όσους Συλλόγους και Σωματεία έλαβαν επιχορήγηση κατά το προηγούμενο έτος άνω του ποσού των 3.000,00€. Η παράλειψη της δημοσίευσης των στοιχείων δαπανών ,σύμφωνα με το άρθρο 10Β Ν. 3861/2010 ,όπως προστέθηκαν με το άρθρο 16 του Ν. 4305/2014 συνεπάγεται τον αποκλεισμό των φορέων από παντός είδους επιχορήγηση στο μέλλον. Σχετική η υπ’ αριθμόν ΔΗΔ/Φ,40/43711/17-12- 2019 εγκύκλιος του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Μετά την λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή σχετικά με την έγκριση της επιχορήγησης των Αθλητικών και Πολιτιστικών Σωματείων ή Συλλόγων του Δήμου θα επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

• Απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου από το οποίο να προκύπτουν τα μέλη αυτού.
• Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για την αποδοχή του ποσού της επιχορήγησης.
• Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα του Συλλόγου.
• Φορολογική ενημερότητα (για ποσά μεγαλύτερα των 1.500,00€ ).
• Ασφαλιστική ενημερότητα (για ποσά μεγαλύτερα των 3.000,00 ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών είναι η 30η Νοεμβρίου 2021.

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν είτε ηλεκτρονικά στο k.stamatiou@0155.syzefxis.gov.gr είτε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Παιανίας.
Για περισσότερες πληροφορίες: κα Παπακωνσταντίνου τηλ. 2132030780

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΑΔΗΣ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΑΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. Ο ΔΡΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΥΣ ΑΚΟΜΑ ΟΜΩΣ ΠΛΕΟΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΥΜΕ

Σε απολογισμό έργου δύο ετών προχώρησε η διοίκηση του Δήμου Παιανίας τόσο ενώπιον των επίσημων φορέων, σε εκδήλωση στο Μουσείο Βορρέ το Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021, όσο και σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021.

Κατά το απολογισμό παρουσιάστηκαν επίσημα στοιχεία αναδεικνύοντας την κατάσταση του Δήμου Παιανίας τον Σεπτέμβριο του 2019 οπότε και ανέλαβε τη διοίκηση ο Ισίδωρος Μάδης όσο και το έργο που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.

«Όταν οι συνδημότες μας, μας εξέλεξαν δεσμευθήκαμε για ειλικρίνεια, σοβαρότητα, σκληρή δουλειά και αποτελεσματικότητα.
Δεσμευθήκαμε ότι θα μιλάμε πάντα τη γλώσσα της αλήθειας και πως οι πολίτες θα έχουν πάντα γνώση αυτών που συμβαίνουν.
Δεσμευθήκαμε ότι η δημοτική αρχή θα λειτουργεί με όρους διαφάνειας.
Δεν περιμένουμε τις επόμενες εκλογές για να λογοδοτήσουμε στους πολίτες, το πράττουμε καθημερινά και από την πρώτη μέρα.
Φροντίσαμε ώστε όλοι να έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση, προσωπικά τέθηκα στη διάθεση των πολιτών αξιοποιώντας την τεχνολογία όταν λόγω πανδημίας ήταν αδύνατες οι κατ’ ιδίαν συνάντησεις με τους δημότες» σημείωσε ο Ισίδωρος Μάδης εξηγώντας πως ο απολογισμός είναι θεσμική και ηθική υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΑΔΗΣ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΑΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. Ο ΔΡΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΥΣ ΑΚΟΜΑ ΟΜΩΣ ΠΛΕΟΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΥΜΕ

Αναφερόμενος στην κληρονομία, όπως τη χαρακτήρισε, από την προηγούμενη δημοτική αρχή έκανε λόγο για:
- Αναξιοποίητες εγκαταστάσεις και κτιριακές υποδομές
- Προβληματικές συμβάσεις αναδοχής έργων
- Μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση έργων (αποχέτευση, οδοποιία, υποδομές κ.λ.π)
- Έλλειψη αθλητικών υποδομών και δομών εκπαίδευσης
- Ανυπαρξία μελετών για χρηματοδότηση νέων έργων
- Υποβάθμιση του περιβάλλοντος
- Ταλαιπωρία των δημοτών.

Ο Ισίδωρος Μάδης επεσήμανε τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι υπηρεσίες εξηγώντας πως «για να μπορούν να κάνουν την δουλειά τους έπρεπε να επανεκκινούν τον σέρβερ κάθε φορά που αυτός κατέρρεε, Με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αντληθούν καν στοιχεία, απαραίτητα για την ομαλή διοίκηση».

Σε ότι αφορά τα οικονομικά, ο Δήμαρχος Παιανίας είπε ότι παρέλαβε ταμείο με 5.800.000 ευρώ και υποχρεώσεις περίπου 10.000.000 ευρώ συμπληρώνοντας πως «η οικονομική διοίκηση ήταν ανύπαρκτη. Ένας κουβάς με χρήματα, χωρίς ξεχωριστούς κωδικούς όπως επιβάλλεται. Με αποτέλεσμα ναι μεν να πληρώνονται κάποιες υποχρεώσεις αλλά να χρησιμοποιούνται χρήματα που προορίζονταν για άλλους σκοπούς.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΑΔΗΣ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΑΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. Ο ΔΡΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΥΣ ΑΚΟΜΑ ΟΜΩΣ ΠΛΕΟΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΥΜΕ

Χαρακτηριστική περίπτωση τα έσοδα από τις πράξεις εφαρμογής τα οποία αντί για έργα μετατράπηκαν σε εξόφληση λογαριασμών. Και δικαίως σήμερα οι κάποιοι ευσυνείδητοι δημότες διαμαρτύρονται. Περισσότερα από 5.000.000 ευρώ θα έπρεπε να υπάρχουν στους αντίστοιχους κωδικούς τα οποία όμως αγνοούνται!».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αύξηση των δημοτικών τελών και των τελών ύδρευσης παρουσιάζοντας στοιχεία των υπηρεσιών σύμφωνα με τα οποία το έλλειμμα στην καθαριότητα από το 2016 έως το 2019 ανέρχεται στα περίπου 2.000.000 ευρώ ενώ στην ύδρευση στα 5.800.000 ευρώ.

Ο Ισίδωρος Μάδης μιλώντας για τα Ολυμπιακά Ακίνητα και τον ΔΑΚ Παιανίας ανέδειξε τις προβληματικές μελέτες που δεν επέτρεπαν να προχωρήσουν τα έργα.
«Τα δύο τελευταία χρόνια κάναμε τα αδύνατα δυνατά για να νοικοκυρέψουμε τα οικονομικά μας, να νοικοκυρέψουμε δηλαδή... το σπίτι μας!


Δουλέψαμε σκληρά, εντοπίσαμε τα προβλήματα και διορθώσαμε τα κακώς κείμενα. Συνεργαστήκαμε στενά με τις υπηρεσίες και εμπιστευτήκαμε το ανθρώπινο δυναμικό του δήμου μας.
Μειώσαμε τα χρέη μέσω εξωδικαστικών συμβιβασμών πετυχαίνοντας μεγάλες διαγραφές. Προχωρήσαμε με οικονομία κλίμακος αυξάνοντας τους ελέγχους με την χρήση της τεχνολογίας όπως τα GPS και ειδικά λογισμικά διαχείρισης.

Αποκαταστήσαμε την αξιοπιστία του Δήμου. Ο δρόμος είναι μακρύς ακόμα όμως πλέον μπορούμε να αισιοδοξούμε» σημείωσε ο Ισίδωρος Μάδης.

Αναφερόμενος στο έργο που έχει επιτευχθεί εξήγησε πως προτεραιότητα είναι οι μελέτες. Από τον Σεπτέμβριο του 2019 μέχρι και σήμερα έχουν συνταχθεί συνολικά 123 μελέτες για έργα άνω των 25 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Δήμαρχος Παιανίας ξεχώρισε τις μελέτες για την ανέγερση του 5ου Δημοτικού Σχολείου Παιανίας, την ολοκληρωτική ανάπλαση στο ρέμα της Επισκοπής, το Δημοτικό Κατάστημα στη ΔΕ Γλυκών Νερών αλλά και την εκπόνηση μελετών για τα δύο πολιτιστικά κέντρα, ένα ανά δημοτική ενότητα.

Σε ότι αφορά τον τομέα της καθαριότητας αναφέρθηκε στην ενίσχυση του στόλου με οχήματα συνολικού προϋπολογισμού 1.483.840 ευρώ, την προμήθεια περισσοτέρων από 600 κάδων και στην λειτουργία του οχήματος πλυσίματος κάδων που ήταν αναξιοποίητο από το 2015.
«Επενδύουμε στην αναβάθμιση του δήμου μας και την ψηφιακή διακυβέρνηση.
Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες και το επόμενο διάστημα οι κάτοικοι θα μπορούν να εξυπηρετούνται για μια σειρά από υπηρεσίες εξ αποστάσεως» συμπλήρωσε.

«Επί δύο χρόνια εργαστήκαμε μεθοδικά και σιωπηλά. Αποφύγαμε τις εντάσεις, παράξαμε αποτέλεσμα και θέσαμε τις βάσεις. Το επόμενο διάστημα θα γίνουν ορατά στους πολλούς όσα σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν.

Δεν τελειώνουμε εδώ. Συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος, μέχρι το τέλος της τετραετίας. Και η τελευταία μέρα πριν τις κάλπες θα είναι μέρα δουλειάς για όλους.

Δεν επιτρέπεται σε κανέναν να επαναπαυθεί. Με πολύτιμο σύμμαχό μας την ιδιωτική πρωτοβουλία.

Μια σειρά από μελέτες και κάποια έργα δεν θα μπορούσαν να έχουν πραγματοποιηθεί χωρίς τη συνεισφορά μεγάλων εταιρειών, οι οποίες δεν διεκδίκησαν την προβολή τους και για αυτόν ακριβώς τον λόγο θα πρέπει να τις αναφέρω. Ιδιαίτερα εδώ πρέπει να αναφερθώ στην Αιγέας ΑΜΚΕ, η οποία είναι μόνιμος συμπαραστάτης μας, υιοθετώντας κάθε αίτημά μας και συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στον αγώνα για την αναβάθμιση του Δήμου μας.

Ευχαριστούμε για την στήριξη την INTRAKAT, COSMOTE, LAVIPHARM, KAFEATERRA, τις Αττικές Διαδρομές, τη Wind και όλους τους ιδιωτικούς φορείς που στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης έχουν συμβάλλει στις αλλαγές που ήδη γίνονται στον δήμο μας» σημείωσε ο Ισίδωρος Μάδης.

Ευχαριστώντας ονομαστικά όλους τους συνεργάτες του για την προσφορά τους, ο Δήμαρχος Παιανίας ανακοίνωσε την εκ νέου υποψηφιότητά του το 2023.

KATEΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΔΩ

Ημερίδα με θέμα «Εκπαίδευση & σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις» διοργανώνεται την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021 από την Ξένιος Πόλις με την υποστήριξη του Δήμου Παιανίας, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και της EXCESS MACHINA.

Η ημερίδα θα διοργανωθεί τηρώντας όλους τους κανόνες υγειονομικής προστασίας και θα είναι ανοιχτή σε όσους/ες προσκομίσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, καθώς και με την επίδειξη αρνητικού μοριακού test (PCR) 72 ωρών ή αρνητικού rapid test που έχει διενεργηθεί εντός των τελευταίων 48 ωρών, όπως προβλέπει η σχετική κυβερνητική απόφαση.

Δείτε το πρόγραμμα:

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ


ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ


ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ - Ο ΚΑΜΠΟΣ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

Tριήμερο εκδηλώσεων με θέμα τον κάμπο των Μεσογείων διοργανώνει ο Δήμος Παιανίας στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, το διάστημα 1-3 Οκτωβρίου 2021. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί έκθεση οίνου (2-3/10/21) από την Ένωση Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Αττικής (ΕΝ.Ο.Α.Α.) και του Αμπελουργικούς Συνεταιρισμούς των Μεσογείων.

Η εκδήλωση που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και της Επιτροπής "ΕΛΛΑΔΑ 2021" εστιάζει στον κάμπο των Μεσογείων που ιστορικά έχει συνδεθεί και έχει καθορίσει την εξέλιξη της κοινότητας του Λιοπεσιού, και μετέπειτα Παιανίας, καθ’ όλη τη διάρκεια των 200 χρόνων, και εξακολουθεί να αποτελεί ζήτημα κρίσιμης σημασίας για την ανάπτυξη της περιοχής και τη μελλοντική της πορεία, ιδιαίτερα υπό το βάρος των νεότερων πολλαπλών χρήσεών του (συγκοινωνιακός κόμβος, επιχειρηματικές δραστηριότητες, σύγχρονες καλλιέργειες κ.ά.).

Ο κάμπος αποτελεί κομβικό χώρο, ο οποίος ορίζει τις σχέσεις των τοπικών κοινοτήτων: α) με το παρελθόν τους (ιστορικός αμπελώνας, κατάσπαρτος χώρος μνημείων, προϊστορικών και ιστορικών, αρχαιότερων και νεότερων) β) με την πρωτεύουσα της Αθήνας, οι ανάγκες της οποίας διαμόρφωσαν και διαμορφώνουν την οικονομική και πολιτιστική εξέλιξη της περιοχής γ) με τον ευρύτερο ελληνικό και διεθνή χώρο, μέσω του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και τελικά δ) την ελληνική πραγματικότητα στη διαχρονική και συγχρονική της διάσταση.

Στη διημερίδα συμμετέχουν επιστήμονες και επαγγελματίες, που έχουν ασχοληθεί με τον κάμπο των Μεσογείων, έχουν αφιερώσει χρόνο στη μελέτη του χώρου και έχουν συνδέσει μεγάλο μέρος της επαγγελματικής τους δραστηριότητας με τις αγροτικές καλλιέργειες.

Εισηγητές είναι οι:

• Αλεξάνδρα Ζαμπετάκη, Ομότ. Καθηγ. Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας-Παλαιοντολογίας Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Πανεπιστημίου Αθηνών.
• Πένυ Ζούβελου, αρχαιολόγος Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής.
• Νίκη Βασιλικού, Προϊσταμένη του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής.
• Άγγελος Π. Ματθαίου, Αρχαιολόγος- Επιγραφικός.
• Γιώργος Πάλλης, Επίκουρος Καθηγητής Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, ΕΚΠΑ, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
• Κώστας Πρίφτης, Καθηγητής Παιδιατρικής ΕΚΠΑ
• Βασίλης Φραντζολάς, M.Sc. στην Πολιτική Τροφίμων, Πολιτικός μηχανικός
• Σταμάτης Γεωργάκης, Πρόεδρος του Αμπελουργικού Συνεταιρισμού Κορωπίου
• Ανδρέας Μπέκας, Υπ. Διδάκτορας σε θέματα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης
• Δημήτρης Αράπης, Οικονομολόγος
• Δημήτρης Πρίφτης, Αγρότης, Οικονομολόγος
• Ντίνος Στεργίδης, Δημοσιογράφος Οίνου και διοργανωτής της έκθεσης κρασιού «Οινόραμα»


Aναλυτικό πρόγραμμα ΕΔΩ

Ο Δήμος Παιανίας ενημερώνει τους οφειλέτες ότι, υπό προϋποθέσεις, οφειλές προς τους Δήμους μπορούν να ενταχθούν σε νέα ρύθμιση και να εξοφληθούν σε έως 100 μηνιαίες δόσεις με μείωση των προστίμων και των προσαυξήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4764/2020 αρθ. 165-172(ΦΕΚ 256/τ. Α΄/23-12-2020 όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν4807/21 αρθ. 35-36). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, με βάση τις παρακάτω οδηγίες, να υποβάλλον αίτηση για την ένταξή τους στο πρόγραμμα, έως και 31 Οκτωβρίου 2021.

Δικαιούχοι υπαγωγής:

α) Οι επιχειρήσεις – νομικά πρόσωπα που εντάσσονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας και έχουν πληγεί από τις συνέπειες της πανδημίας του Covid-19.
β) Τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν μία, τουλάχιστον, από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
βα) είναι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19,
ββ) είναι άνεργοι,
βγ) ενισχύθηκαν από μέτρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξή τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19,
βδ) είναι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με εντολή δημόσιας αρχής στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19.

Υπαγόμενες οφειλές:

Οφειλές που έχουν βεβαιωθεί ή κατέστησαν ληξιπρόθεσμες από 15.02.20 μέχρι 30.6.2021.

Οφειλές που εντάχθηκαν σε προηγούμενες ρυθμίσεις και είναι σε ισχύ ή χαθήκαν για οποιονδήποτε λόγο.

(Εξαιρούνται οι οφειλές από τις δηλώσεις τετραγωνικών ακινήτων του άρθρου 51 του Ν 4647/19)

Πληροφορίες: Ταμειακή Υπηρεσία - Γαρυφάλλου Λάζαρος - 2132030721

Με την υπ. αρ. 13480/19.08.2021 ανακοίνωση του Δήμου Παιανίας γίνεται γνωστή η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ κατάταξη των υποψηφίων για την κάλυψη εικοσιεννέα (29) θέσεων πλήρους απασχόλησης με σύμβαση ΙΔΟΧ για τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου για το σχ. έτος 2021-2022.

Με την ανάρτηση του παρόντος πίνακα δίνεται η δυνατότητα σε θιγόμενους ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ από Παρασκευή 20/08/2021 έως και ΔΕΥΤΕΡΑ 23/8/2021 αποκλειστικά για ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ. Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο e-mail όπου υποβλήθηκαν και οι αιτήσεις.

Μετά την αξιολόγηση των ενστάσεων, θα αναρτηθεί ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ των 29 επιτυχόντων για την κάλυψη των θέσεων προσωπικού ΙΔΟΧ. Οι επιτυχόντες θα κληθούν εντός δέκα (10) ημερών να αποδείξουν τα όσα σημείωσαν στην αίτησή τους (εμπειρία, αναπηρία, πιστοποιητικά, κλπ.). Για την έναρξη της διαδικασίας θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΠΡΟΣ._ΠΙΝΑΚΑ_ΣΟΧ2.2021
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σας ενημερώνουμε ότι είναι ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων το δωρεάν θερινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα έτους 2021 παιδιών Ρομά ηλικίας 6–14 ετών, διάρκειας 10 ημερών (από 18/08/2021 έως 27/08/2021), στην κατασκήνωση «The Ranch». Το πρόγραμμα υλοποιείται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι έως τις 14 Αυγούστου 2021 και ώρα 12:30 μ.μ.


ΔΩΡΕΑΝ ΘΕΡΙΝΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2021 ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ

Κλειστά λόγω αναβάθμισης δικτύου θα παραμείνουν το Ταμείο της ΔΕ Γλυκών Νερών όπως και το Διοικητικό Τμήμα.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΗ ΔΕ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι: Η υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συγχρηματοδοτουμένη από το ευρωπαϊκό ταμείο δεν δύναται να ολοκληρωθεί λόγω του ότι παρήλθε ο χρόνος ( έως 31-07-2021).

Θα προχωρήσουμε σε νέο αίτημα έγκρισης προκήρυξής διαγωνισμού στον οποίον θα συμμετέχετε εκ νέου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ν.Π.Δ.Δ.

ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η κορύφωση του καύσωνα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας με τις υψηλές όμως θερμοκρασίες να συνεχίζονται -σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΜΥ- τουλάχιστον μέχρι και την Παρασκευή 6/8/21 απαιτεί την εγρήγορση και αυξημένη προσοχή όλων μας.

Ο Δήμος Παιανίας καλεί τους κατοίκους να περιορίσουν στο ελάχιστο τις υπαίθριες δρα-στηριότητες και εργασίες τόσο για την ατομική τους προστασία όσο και για την αποφυγή ατυχήματος. Οι πρωτόγνωρες καιρικές συνθήκες δημιουργούν ένα επικίνδυνο μείγμα ευνοώντας και τις πυρκαγιές.

Θυμίζεται ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

Α) Το κάπνισμα των κυψελών (πυροσβεστική διάταξη 9/2000-9Α/2005).
Β) Η χρήση πυρός σε αγροτικές δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις (πυροσβεστική διάταξη 1/2018).

Κλιματιζόμενοι χώροι έχουν τεθεί σε λειτουργία ήδη από την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021 και για όσο απαιτηθεί στον Δήμο Παιανίας.

Πρόκειται για τους χώρους των ΚΑΠΗ Γλυκών Νερών (25ης Μαρτίου 3, τηλ 2106657013) και Παιανίας (Βασιλίσσης Φρειδερίκης 78, τηλ. 2106641065) οι οποίοι λειτουργούν από τις 08.00 έως τις 20.00.

Λόγω του πρωτοκόλλου του ΕΟΔΥ, στον κάθε χώρο μπορούν να φιλοξενηθούν έως 15 άτομα οπότε συστήνεται η τηλεφωνική επικοινωνία για την αποφυγή άσκοπης μετακίνησης και ταλαιπωρίας. Εφόσον απαιτηθεί, ο Δήμος Παιανίας θα ανοίξει και επιπλέον χώρους για την προστασία των κατοίκων.

Κατά την παραμονή στο χώρο είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ.

Επιπλέον, καλούνται οι κάτοικοι να κατεβάζουν τα σκουπίδια τους σε καλά κλεισμένες σακούλες και μόνο τις βραδινές ώρες και να μην πετούν ογκώδη αντικείμενα και γυαλιά τις επόμενες μέρες.

Το όραμα του Ισίδωρου Μάδη για τον Δήμο Παιανίας αποκαλύπτουν οι 13 προτάσεις τις οποίες η δημοτική αρχή υπέβαλλε στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», όσες δηλαδή και οι προσκλήσεις.

Έργα υποδομών, καθημερινότητας, αναβάθμισης της ποιότητας ζωής, περιβαλλοντικού χαρακτήρα κ.ά. συνθέτουν τη νέα πραγματικότητα που ο δήμαρχος επιθυμεί για την Παιανία και τα Γλυκά Νερά. Με την χρηματοδότηση των 13 αυτών έργων ο Δήμος Παιανίας ανακτά το χαμένο έδαφος αλλά το κυριότερο θέτει στέρεες βάσεις για τις προκλήσεις του μέλλοντος. Όπως προκύπτει από τον κατάλογο των προτάσεων, με την ολοκλήρωση των έργων θα προκύψει ένας πράσινος και ψηφιακά αναβαθμισμένος δήμος.

«Καταθέσαμε συνολικά 13 προτάσεις και στο σύνολό τους αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη και τον εκσυγχρονισμό του δήμου μας ο οποίος δυστυχώς έχει μείνει πίσω. Επέλεξα να ρίξω το βάρος σε έργα υποδομών όπως σχολεία αλλά και στην ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων που όσο παράξενο και αν φαντάζει σε κάποιους, ο Δήμος Παιανίας δεν διαθέτει. Μεταξύ άλλων καταθέσαμε προτάσεις για νέο σχολείο, δημοτική συγκοινωνία, ψηφιοποίηση αλλά και τη δημιουργία ενός πλήρους οδηγού προβολής της περιοχής μας με έμφαση στον τουρισμό, τον πολιτισμό και τις επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» είναι η μεγάλη ευκαιρία για τον Δήμο Παιανίας να καλύψει το χαμένο έδαφος και να εξελιχθεί σε μια σύγχρονη πόλη» δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης.

Συμπλήρωσε πως «κάθε έργο έχει την δική του σημασία για τον Δήμο Παιανίας. Το νέο σχολείο, το 5ο Δημοτικό Σχολείο είναι απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η δημοτική συγκοινωνία θα διευκολύνει στις μετακινήσεις των δημοτών περιορίζοντας μάλιστα και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα μιας και τα οχήματα είναι ηλεκτροκίνητα. Η ολοκληρωμένη αστική ανάπλαση παραρεματίου περιοχής του ρέματος Επισκοπής Δήμου Παιανίας με την δημιουργία ενός πάρκου πολλαπλών δραστηριοτήτων φέρνει την περιοχή στο προσκήνιο αναβαθμίζοντάς την. Επιπλέον υπάρχουν έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων οι οποίες έχουν εγκαταλειφθεί».

Ξεχωριστή είναι η περίπτωση των δύο πολιτιστικών κέντρων, ενός στην Παιανίας και ενός ακόμα στα Γλυκά Νερά με στόχο να καλύψουν το κενό που υπάρχει σε δημοτικούς χώρους πολλαπλών χρήσεων και μπορούν να λειτουργήσουν ως πόλος έλξης για την ευρύτερη περιοχή, φιλοξενώντας πολιτιστικές δράσεις. Πρόκειται για δύο κτίρια πλέον των 2000 τ.μ. έκαστο με αίθουσα αμφιθεάτρου, βιβλιοθήκη και αναγνωστήριο αλλά και μικρότερες αίθουσες πολλαπλών χρήσεων.

Οι 13 προτάσεις του Δήμου Παιανίας

1. Ανέγερση 6θέσιου σχολείου για τις ανάγκες του 5ου Δημοτικού Παιανίας (Αρ. Μελ. 16/2021)
2. Ολοκληρωμένη αστική ανάπλαση παραρεματίου περιοχής του ρέματος Επισκοπής Δήμου Παιανίας (Αρ. Μελ. 15/2021)
3. Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Παιανίας (Αρ. Μελ. 20/2021)
4. Ωρίμανση έργων κατασκευής Πολιτιστικών Κέντρων στο Δήμο Παιανίας (Αρ. Μελ. 19/2021)
5. Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων και σχολικών μονάδων του Δήμου Παιανίας (Αρ. Μελ. 3/2021 & Αρ. Μελ. 4/2021)
6. Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία Δήμου Παιανίας (Αρ. Μελ. 54/2020)
7. Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενίσχυσης της Διοικητικής Ικανότητας και Απομακρυσμένης Εξυπηρέτησης Δημότη και Επιχειρήσεων για την Καταπολέμηση Εξάπλωσης Επιδημιών, στο Δήμο Παιανίας (Αρ. Μελ. 17/2021)
8. Υποδομές Ύδρευσης στο Δήμο Παιανίας (Αρ. Μελ. 12/2021)
9. Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων στο Δήμο Παιανίας (Αρ. Μελ. 13/2021)
10. Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για τη Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Παιανίας (Αρ. Μελ. 14/2021)
11. Έξυπνα Συστήματα και Εφαρμογές Επιτήρησης Εγκαταστάσεων, Ανάδειξης και Προβολής του Τουριστικού Αποθέματος του Δήμου Παιανίας και Απομακρυσμένης συνεργασίας για την Προστασία των Υπαλλήλων του Δήμου από Επιδημίες (Αρ. Μελ. 18/2021)
12. Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών του Δήμου Παιανίας (Αρ. Μελ. 9/2021 & 10/2021)
13. ΠΑΙΑΝΙΑ: Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών και Δράσεων για την ανάδειξη της Συνεισφοράς των Μεσογειτών στον Απελευθερωτικό Αγώνα (Αρ. Μελ. 02/2021)

Κάτοψη από το Πολιτιστικό Κέντρο Γλυκών Νερών

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΥΠΕΒΑΛΕ 13 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»


Κάτοψη από το Πολιτιστικό Κέντρο Παιανίας

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΥΠΕΒΑΛΕ 13 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»


Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Παιανίας

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΥΠΕΒΑΛΕ 13 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΥΠΕΒΑΛΕ 13 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΥΠΕΒΑΛΕ 13 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΥΠΕΒΑΛΕ 13 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΥΠΕΒΑΛΕ 13 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»


Ανάπλαση παραρεμάτιου περιοχής ρέματος Επισκοπής

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΥΠΕΒΑΛΕ 13 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»


Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΥΠΕΒΑΛΕ 13 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»


Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΥΠΕΒΑΛΕ 13 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

H Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Παιανίας, Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 και από τις 10:30π.μ έως τη 13:30μ.μ θα πραγματοποιήσει διανομή τροφίμων & κοτόπουλου στους ωφελούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Λόγω των απαραίτητων μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού (COVID-19) οι ωφελούμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες που θα τους δοθούν από τους διανομείς για την ασφαλή παράδοση & παραλαβή των προϊόντων, α) τηρώντας τις απαραίτητες αποστάσεις, β) φορώντας μάσκα και γάντια και γ) έχοντας τον δικό τους στυλό για την υπογραφή παραλαβής.

Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος αδυνατεί να προσέλθει την ημέρα διανομής, μπορεί να εξουσιοδοτήσει κάποιον άλλο (με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής) για την παραλαβή τους.

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει απαραίτητα να έχουν μαζί τους Αστυνομική Ταυτότητα/Διαβατήριο.

Με ποδηλατική βόλτα από τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής μέχρι το Παλαιό Δημαρχείο Γλυκών Νερών και επιστροφή στην Κεντρική Πλατεία Παιανίας, γιορτάζει ο Δήμος Παιανίας τις Παγκόσμιες ημέρες Ποδηλάτου (3 Ιουνίου) και Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου).

Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με τον πολιτιστικό σύλλογο «Ποδηλατική Βόλτα Παιανίας» και το ραντεβού έχει δοθεί για την Κυριακή 6 Ιουνίου 2021 στις 10.00 π.μ. Λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, οι συμμετέχοντες θα εκκινήσουν στις 10.30 π.μ. και μέσω συγκεκριμένης διαδρομής η οποία εξασφαλίζει την ασφάλεια των ποδηλατών θα κατευθυνθούν στα Γλυκά Νερά ενώνοντας με τον τρόπο αυτό τις δύο δημοτικές ενότητες.Ο τερματισμός θα γίνει στην Κεντρική Πλατεία Παιανίας από όπου και οι γονείς θα μπορούν να παραλάβουν τα παιδιά τους στις 13.15.

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής το κράνος και η μάσκα.

ΟΡΘΟΠΕΤΑΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Την παραχώρηση οικοπέδου για την ανέγερση νέου ειδικού σχολείου, για την ενίσχυση της ειδικής εκπαίδευσης, αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο Παιανίας στην συνεδρίαση της Δευτέρας.

Ο Δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης αποδέχθηκε άμεσα το αίτημα των εκπροσώπων του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Κορωπίου, το οποίο δεν διαθέτει δική του στέγη, και σε συνεργασία με την ΚΤΥΠ Α.Ε. εισηγήθηκε την παραχώρηση οικοπέδου τεσσάρων περίπου στρεμμάτων στην ΔΕ Γλυκών Νερών (Μιχούλη) για την ανέγερση νέου σχολείου.

Όπως σημειώθηκε στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, με γνώμονα την ενίσχυση της ειδικής εκπαίδευσης, την αποτροπή των διακρίσεων στη μόρφωση, την ενίσχυση της ειδικής αγωγής και τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η παραχώρηση ήταν αυτονόητη για την διοίκηση του Δήμου Παιανίας.

Το κόστος μελέτης και κατασκευής του νέου σχολείου αναλαμβάνει η ΚΤΥΠ ενώ αυτό θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της Ανατολικής Αττικής.

«Ήταν αυτονόητη υποχρέωση μας να ανταποκριθούμε στο αίτημα του Συλλόγου και Κηδεμόνων για την ανέγερση ενός ειδικού σχολείου στο δήμο μας το οποίο έχει υπερτοπική αξία. Ο Δήμος Παιανίας έχει την τύχη να διαθέτει κατάλληλους χώρους και η απόφαση αυτή δεν στερεί έναν αντίστοιχο χώρο από τους μαθητές της πόλης μας. Άλλωστε, είναι γνωστό πως ήδη με την ανάληψη των καθηκόντων μου, έκανα σαφές πως η παιδεία αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Μάλιστα βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την ανέγερση του 5ου Δημοτικού Σχολείου Παιανίας για το οποίο έχει εκδοθεί και οικοδομική άδεια. Το σχέδιο «Παιδεία 2021-2023» περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανέγερση και άλλων δύο σχολικών δομών, του 3ου νηπιαγωγείου Γλυκών Νερών και του 4ου Νηπιαγωγείου Παιανίας. Και για τα δύο βρισκόμαστε στη φάση ολοκλήρωσης της μελέτης» δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης.

Το θέμα καταψήφισε η δημοτική σύμβουλος κα Χρυσούλα Σταμπέλου, «παρών» ψήφισε ο κ. Αθανάσιος Χατζηδάβαρης.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Έναν ανοιχτό «πολυχώρο» 2.398 τ.μ. στον οποίο δημιουργείται πλατεία, παιδική χαρά αλλά και υπαίθριο γυμναστήριο θα αποκτήσουν σύντομα τα Γλυκά Νερά μετά την έγκριση από το «Πράσινο Ταμείο» έργου ύψους 565.000 ευρώ.

Πρόκειται για την πράσινη ανάπλαση του Ο.Τ 531 (οδός Σολωμού). Το υπόλοιπο τμήμα του οικοπέδου θα διαμορφωθεί ως χώρος πρασίνου και περιπάτου με πέντε διαδρόμους. Σύμφωνα με την μελέτη, περιμετρικά του οικοπέδου θα δημιουργηθεί επίσης ένας ποδηλατόδρομος, ενώ επί της οδού Σολωμού θα δημιουργηθούν και δέκα θέσεις στάθμευσης που θα καλύπτουν τις ανάγκες του κοινόχρηστου χώρου αλλά και των κατοίκων της περιοχής. Η ολοκλήρωση του έργου θα οδηγήσει στην πλήρη αναμόρφωση της περιοχής με την δημιουργία και πεζοδρόμων ενώ θα αποπερατωθεί και η οδός Σολωμού μεταξύ τον οδών Θεσσαλίας και Καρδίτσης, για την ασφαλέστερη πρόσβαση των πεζών και των οχημάτων.

«Δίνουμε επιτέλους στα Γλυκά Νερά εκείνο που δικαίως οι κάτοικοι διεκδικούσαν επί χρόνια: μια πραγματική πλατεία και επιπλέον έναν υπαίθριο πολυχώρο ο οποίος θα καλύπτει κάθε ανάγκη κάθε ηλικίας. Δεν πρόκειται για ένα έργο μακέτα αλλά για ένα έργο το οποίο μετά και την εξασφάλιση της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο ξεκινά άμεσα ώστε να παραδοθεί στους κατοίκους το συντομότερο δυνατόν. Στόχος είναι η δημιουργία ενός χώρου πρασίνου, σύγχρονου και ασφαλούς» δήλωσε σχετικά ο δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης.

ΤΑ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΝΕΑ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ


ΤΑ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΝΕΑ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ


ΤΑ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΝΕΑ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ


ΤΑ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΝΕΑ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ


ΤΑ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΝΕΑ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

Τα δικαιολογητικά προς τον Φορέα Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του Δήμου Παιανίας για τις εγγραφές βρεφών και νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς θα υποβάλλονται από 20 Μαΐου 2021 μέχρι και 21 Ιουνίου 2021 όλα μαζί συγκεντρωτικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: vrefstathmos@gmail.com, με εξαίρεση ειδικές περιπτώσεις στις οποίες θα υποβάλλονται τα δικαιολογητικά, στα γραφεία του Φορέα (οδός Παπαφλέσσα 12 Αγ. Ανδρέας Παιανία) από τις 9:00 π.μ. - 13:00μ.μ. από Δευτέρα έως Παρασκευή κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι οι Παιδικοί Σταθμοί είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Κατά συνέπεια παρακαλείστε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα ΕΣΠΑ για τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων ώστε να υποβάλλετε εγκαίρως την αίτηση σας προς το ΕΣΠΑ.
Για οποιαδήποτε πληροφορία και ενημέρωση παρακαλείστε να επικοινωνείτε με τα γραφεία του φορέα στο τηλ 210 6641414.

Τα δικαιολογητικά:

- Απαραίτητα Δικαιολογητικά
- Υπεύθυνη Δήλωση
- Πιστοποιητικό υγείας
- Αίτηση Εγγραφής-Επανεγγραφής

Το έργο-όπως ορίζεται στη σύμβαση-θα εξελιχθεί κατά τους θερινούς μήνες ώστε οι μαθητές να επιστρέψουν στα θρανία την επόμενη σχολική χρονιά σε ένα νέο περιβάλλον.

«Με την υπογραφή της σύμβασης για την αποκατάσταση των σχολικών προαυλίων, γίνεται ένα ακόμα βήμα προς την υλοποίηση του σχεδίου Παιδεία 2021-2023. Οι διαδικασίες ξεκίνησαν πριν από περίπου ένα χρόνο, τον Ιούλιο του 2020 και ολοκληρώθηκαν πριν από λίγες μέρες με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Τα έργα θα πραγματοποιηθούν κατά τους θερινούς μήνες ώστε να μην διαταραχθεί η μαθητική ζωή. Θα πρέπει να σημειώσω πως μετά από περίπου 11 χρόνια είναι η πρώτη φορά τώρα που αποφασίζονται συνολικές παρεμβάσεις στις σχολικές δομές. Συνεχίζουμε μεθοδικά με στόχο να αλλάξει ριζικά το τοπίο και με νέες σχολικές μονάδες ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του δήμου μας ο οποίος χρόνο με τον χρόνο μεγαλώνει» δήλωσε ο Δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης.

Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν είναι:
- Επισκευή και συντήρηση των περιφράξεων των προαυλίων των παρακάτω σχολικών συγκροτημάτων:
1. 1ο Νηπιαγωγείο Παιανίας
2. 1ο-2ο Γυμνάσιο Παιανίας
3. 4ο Δημοτικό - Νηπιαγωγείο Παιανίας
4. 1ο Δημοτικό - Νηπιαγωγείο Γλυκών Νερών
5. 1ο Γυμνάσιο - Λύκειο Γλυκών Νερών
6. 2ο Δημοτικό - Νηπιαγωγείο Γλυκών Νερών
7. 2ο Γυμνάσιο - Λύκειο Γλυκών Νερών
8. 3ο Δημοτικό Γλυκών Νερών

Ειδικότερα θα γίνει:
• Κλάδεμα δένδρων και θάμνων για την απρόσκοπτη συντήρηση και τον χρωματισμό των περιφράξεων.
• Επούλωση ρωγμών και διαβρώσεων στα τοιχία-στηθαία των περιφράξεων.
• Βαφή των τοιχίων-στηθαίων των περιφράξεων.
• Βαφή των κιγκλιδωμάτων των περιφράξεων.
• Προσθήκη σποραδικά νέων κιγκλιδωμάτων και σιδεριών (1ο Δημοτικό Γλ. Νερών, 1ο Γυμνάσιο Γλ. Νερών, 1ο Λύκειο Γλ. Νερών, 2ο Νηπιαγωγείο Γλ. Νερών, 2ο Λύκειο Γλ. Νερών)

Παράλληλα προβλέπεται η επισκευή και συντήρηση αθλητικών γηπέδων. Συγκεκριμένα:
• Η αντικατάσταση του συρματοπλέγματος των γηπέδων Basket στο 2ο και στο 3ο Δημοτικό Γλυκών Νερών
• Η επισκευή περίφραξης και θυρών του γηπέδου ποδοσφαίρου 5x5 στο 1ο Δημοτικό Γλυκών Νερών.
• Η ανακατασκευή του αθλητικού ελαστικού δαπέδου 5 γηπέδων Basket και Volley στο 1ο Δημοτικό Γλυκών Νερών (2 Basket και 1 Volley), στο 3ο Δημοτικό Γλυκών Νερών (1 Basket) και στο 1ο Γυμνάσιο Γλυκών Νερών (1 Basket).

Τέλος θα γίνει τοποθέτηση συνθετικού γκαζόν ειδικά κατασκευασμένου ώστε να μοιάζει με το φυσικό στο προαύλιο του 3ου Δημοτικού Γλυκών Νερών.

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Ενα πολλαπλό αφήγημα για την Ελληνική Επανάσταση του 1821 θα επιχειρήσουν να συνθέσουν καλλιτέχνες, πανεπιστημιακοί, ιστορικοί και φιλόλογοι, φίλοι της ιστορικής έρευνας και σκαπανείς της τοπικής ιστορίας, που θα συναντηθούν στις 28 και 29 Μαΐου στη διημερίδα που διοργανώνει η ειδική επιτροπή του Δήμου Παιανία για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

Στην διημερίδα που θα φιλοξενηθεί στο Μουσείο Βορρέ θα αναδειχθεί η Ελληνική Επανάσταση μέσα από την καλλιτεχνική πρόσληψη (ποίηση, διήγημα, θέατρο, κινηματογράφος και μουσική) και από τον ρόλο της γυναίκας. Ενώ στον ρόλο των Μεσογειτών στην Επανάσταση του 1821 και τα κύρια επαναστατικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην Αττική, θα αναφερθούν ερευνητές, που αξιοποίησαν την επιστημονική τους κατάρτιση και την αγάπη για τον τόπο τους στην έρευνα της ιστορίας των Μεσογείων Αττικής.

Η διημερίδα πλαισιώνεται από παράλληλες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 30 Μαΐου 2021.

H διημερίδα θα καλυφθεί με live stream τόσο στο κανάλι του Δήμου Παιανίας στο youtube όσο και στο facebook.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 1821: ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ- ΤΕΧΝΗ, ΜΕΣΟΓΕΙΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Δειτε περισσότερα

Συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους της ΑΗΕΡΑ πραγματοποιήθηκε την Μ. Πέμπτη στο Δήμο Παιανίας.

Ο Δήμαρχος Ισίδωρος Μάδης υποδέχθηκε τον Κυβερνήτη της ΑΗΕΡΑ Hellas κ. Κωνσταντίνο Βαρσάμη, συνοδευόμενο από τους κ.κ. Ανάργυρο Τσουνάκη, Αντιπρόεδρο Επιτροπής Φιλανθρωπίας, Χρήστο Κατηφόρη, μέλος της Επιτροπής Φιλανθρωπίας και Ιωάννη Βλαχοδιαμάντη, μέλος του τμήματος ΑΗΕΡΑ Hellas Παλαιού Φαλήρου.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η εξεύρεση τρόπων συνεργασίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ- ΑΗΕΡΑ HELLAS

Ο Δήμος Παιανίας λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των μαθητών γονέων και εκπαιδευτικών του δήμου του διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Στο σεμινάριο αυτό θα αναλυθούν όλες οι αλλαγές, σημαντικές πληροφορίες για τα τμήματα και τις Πανελλήνιες αλλά και θα αναδειχθούν οι δυναμικοί κλάδοι εργασίας και η νέα αγορά εργασίας όπως θα εξελιχθεί στη μετά covid19 εποχή. Στο τέλος οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να θέσουν και ερωτήσεις οι οποίες θα απαντηθούν αναλυτικά.

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί το Σάββατο 8 Μαΐου και ώρα 19:00. Για να μπορέσει να συμμετάσχει κάποιος στο σεμινάριο θα πρέπει απλά να πατήσει τον ακόλουθο σύνδεσμο https://employedu.clickmeeting.com/595986512/register και να κάνει εγγραφή.

Αμέσως μετά την εγγραφή θα λάβει ένα email επιβεβαίωσης όπου την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του σεμιναρίου θα πατήσει στο link – ηλεκτρονικό σύνδεσμο με την ένδειξή JOIN που θα βρει μέσα σε αυτό το mail.

Δεν χρειάζεται να έχει οτιδήποτε άλλο, πέραν από σύνδεση στο Internet!

Το σεμινάριο διοργανώνεται σε συνεργασία με την Employ Edu Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του επιδοτούμενου προγράμματος WiFi4EU που παρέχει (χρησιμοποιώντας υψηλή τεχνολογία cisco & ubiquiti systems), ήδη δωρεάν Wi-Fi υψηλών ταχυτήτων σε πέντε -πλέον- πλατείες του Δήμου Παιανίας.

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ

Με την συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων συνεδρίασε το Συντονιστικό Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Παιανίας ενόψει της επερχόμενης αντιπυρικής περιόδου.

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ

Να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους απομακρύνοντας χόρτα, κλαδιά και οποιαδήποτε άλλα άχρηστα υλικά καλεί του ιδιοκτήτες οικοπέδων εν όψει της αντιπυρικής περιόδου ο Δήμος Παιανίας.

Η υποχρέωση καθαρισμού των οικοπέδων προκύπτει από την υπ’ αριθ. 4/2012 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β’ 1346/25.4.2012) όπου ρητά αναφέρεται ότι:

1. Οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασης της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

2. Στους χώρους αυτούς απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων – σπίρτων και άλλων υλών από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους»

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων αναφορικά με τον καθαρισμό των οικοπέδων, αυτοί θα βρίσκονται αντιμέτωποι με τις σχετικές ποινικές διαδικασίες και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Ν.3852/2010 ( άρθρο 94 παρ.1 αριθμ.26) ρητά αναφέρεται ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, ο Δήμος θα επιβάλλει πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου.

Η παράλειψη της υποχρέωσης καθαρισμού των οικοπέδων συνεπάγεται επιπλέον και τον καταλογισμό της δαπάνης καθαρισμού τους, στο πλαίσιο του αυτεπάγγελτου καθαρισμού τους από τους Δήμους.

Επίσης, θα υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα, όπου προβλέπεται ότι ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΡΙΩΝ ΜΗΝΩΝ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ) Ή ΜΕ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΟΠΟΙΟΣ:

- Κάνει απερίσκεπτη και αμελή χρήση της φωτιάς ή των μέσων φωτισμού, κατά τρόπο που να μπορεί να προκύψει από αυτήν βλάβη σε άνθρωπο ή σε ξένο πράγμα.
- Παραβαίνει τις διατάξεις που εκδίδει η αρμόδια αρχή, και ιδίως η αστυνομική, για την αποτροπή του κινδύνου εμπρησμού.

Επίσης θυμίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’. αριθ. 1/2021 Πυροσβεστική Διάταξη της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Αττικής απαγορεύεται από 01-05-2021 έως και 31-10-2021, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, οποιαδήποτε καύση στα δάση, τις δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις. Επιτρέπεται όμως μετά από ειδική άδεια από τις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες η καύση γεωργικών υπολειμμάτων αφού ληφθούν αυστηρά τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 5 της 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης όπως αυτή τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει με την 9Α/2005 όμοια(ΦΕΚ Β’ 1554).

Ενδεικτικά είναι τα κάτωθι προληπτικά μέσα (μόνο εάν χορηγηθεί ειδική άδεια από τις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες):

α) Ενημέρωση της κατά τόπο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των Πυροσβεστικών Κλιμακίων το πρωί της ημέρας καύσης, για την αποφυγή άσκοπης κινητοποίησης.
β) Επιλογή αποψιλωμένου σημείου για την καύση.
γ) Εξασφάλιση παρουσίας κατάλληλων μέσων για την αντιμετώπιση τυχόν επέκτασης πυρκαγιάς (επαρκής παροχή νερού, πτυοσκάπανα κλπ)
δ) Η καύση θα διενεργείται όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν (χαμηλή ένταση ανέμου, υψηλή υγρασία κλπ) και κυρίως κατά τις πρωινές ώρες έως Ω/10:00.
ε) Εξασφάλιση αδιάλειπτης επιτήρησης της καύσης και μετά την απομάκρυνση να γίνεται πλήρης κατάσβεση με χρήση νερού.
στ) Να μην προκαλείται όχληση περιοίκων ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Σε ποιοτικό έλεγχο του αέρα στους εσωτερικούς χώρους των δημοτικών κτιρίων και δομών προχωρά ο Δήμος Παιανίας με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Σε συνεργασία με τον κ. Κωνσταντίνο Ντελέζο, Υγιεινολόγο MSC καθηγητή Εφαρμογών, του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής του ΠΑΔΑ και με την αξιοποίηση της τεχνολογίας, εξετάζεται η φυσική ροή του αέρα και τα χαρακτηριστικά του έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ένα υγιεινό περιβάλλον εργασίας χωρίς κινδύνους.

Την Τρίτη πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στο Δημαρχείο Παιανίας και το Δημοσθένειο Λύκειο ενώ σταδιακά αυτοί θα προχωρήσουν σε όλες τις δομές, με επίκεντρο τα σχολεία.Η πρωτοποριακή τεχνολογία που χρησιμοποιείται έχει ήδη αξιοποιηθεί, μεταξύ άλλων, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, σε σχολικές δομές της Νέας Υόρκης εξασφαλίζοντας την αδιάλειπτη λειτουργία τους μέσα στην πανδημία.«Έχουμε ξεκινήσει να ελέγχουμε για να εξασφαλίσουμε την ασφαλή επιστροφή όλων των εργαζομένων» εξήγησε ο κ. Ντελέζος και αναφέρθηκε στα στοιχεία που συλλέγονται όπως υγρασία, διοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του αζώτου κ.ά.

Ο Δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης ευχαρίστησε τον Κ. Ντελέζο για την καλή συνεργασία μέσα από την οποία «έχουμε ελαχιστοποιήσει τα προβλήματα που προκύπτουν από την πανδημία». Εκτίμησε πως τα αποτελέσματα των ελέγχων θα είναι τέτοια που να επιτρέψουν την επαναλειτουργία όλων των υπηρεσιών και των σχολείων χωρίς προβλήματα.

Δείτε το σχετικό video ΕΔΩ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ


ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Τηλεδιάσκεψη με στελέχη της ΕΥΔΑΠ και αντικείμενο την επανεκκίνηση του έργου της αποχέτευσης στην ΔΕ Παιανίας είχε την Τρίτη 20 Απριλίου 2021 ο Δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης.

Στην συνάντηση συμμετείχαν από πλευράς ΕΥΔΑΠ μεταξύ άλλων η κα Γεωργία Στεφανάκου, βοηθός Γενική Διευθύντρια Έργων Ανατολικής Αττικής της ΕΥΔΑΠ, ο κ. Κώστας Βουγιουκλάκης, Γενικός Διευθυντής Αποχέτευσης και ο κ. Ηλίας Καράμπελας ενώ από πλευράς Δήμου Παιανίας η Γενική Γραμματέας κα Φωτεινή Τολούδη και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κα Έλλη Μουντράκη.

Θυμίζεται πως το έργο που βάση σύμβασης θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί ήδη από το 2018, έχει βαλτώσει ενώ ο Ανάδοχος έχει κριθεί έκπτωτος και έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη.
Προτεραιότητα της δημοτικής αρχής είναι να ξεπεραστεί το συντομότερο ο σκόπελος αυτός και να συνεχιστεί το έργο προς όφελος των κατοίκων.«Είναι επιτακτική η ανάγκη της επανεκκίνησης του έργου της αποχέτευσης στην ΔΕ Παιανίας το συντομότερο δυνατόν και με βιώσιμους όρους. Η πόλη μπήκε σε μια περιπέτεια λόγω κακών επιλογών ενώ το ναυάγιο ήταν εμφανές από την πρώτη στιγμή λόγω της μεγάλης έκπτωσης- περίπου 60%- που είχε δώσει ο ανάδοχος.Είναι χαρακτηριστικό πως μετά από μια πολυετή ταλαιπωρία δεν έχει ολοκληρωθεί ούτε το 10% του έργου ενώ λάθος χειρισμοί της προηγούμενης διοίκησης του δήμου, παρείχαν τυπικές δικαιολογίες στον ανάδοχο να επικαλείται ενώπιον της δικαιοσύνης» σημειώνει ο Δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης.
Ξεκαθαρίζει δε ότι «η υπόθεση αυτή που σήμερα βρίσκεται στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών στο οποίο έχει προσφύγει ο ανάδοχος, θα κλείσει άμεσα. Από πλευράς δήμου, ήδη έχουν δρομολογηθεί οι απαραίτητες κατά το νόμο διαδικασίες ώστε να αναλάβει νέος ανάδοχος».

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Συνάντηση εργασίας είχαν ο Δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης και ο πρόεδρος του ΣΠΑΥ και Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων και Τοποθεσίων που εορτάζεται σήμερα, 18 Απριλίου.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η προώθηση των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς που βρίσκονται στον Υμηττό και στο πλαίσιο αυτό επισκέφθηκαν το Σπήλαιο της Παιανίας (Κουτούκι). Μεταξύ άλλων συζητήθηκε η ανάδειξης της ευρύτερης περιοχής του σπηλαίου στο πλαίσιο του μεγάλου σχεδίου του ΣΠΑΥ για την πιστοποίηση των μονοπατιών και την σύνδεσή τους με όλα τα μνημεία που δεσπόζουν στον ορεινό όγκο του Υμηττού.Η Αλεξάνδρα Οικονόμου, βιολόγος της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας ξενάγησε τον κ. Κωνσταντάτο στο Σπήλαιο, παρουσιάζοντας τα ευρήματα, την ιστορία του αλλά και τις προκλήσεις για το μέλλον.Ο πρόεδρος του ΣΠΑΥ σε δήλωσή του σημείωσε:

«Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Κληρονομιάς βρεθήκαμε στο πανέμορφο σπήλαιο Παιανίας και διαπιστώσαμε για μια ακόμα φορά, πόσο τυχεροί είμαστε όλοι εμείς οι κάτοικοι της Αττικής γιατί διαθέτουμε ένα πανέμορφο βουνό, τον Υμηττό μας, που έχει όχι ένα αλλά σχεδόν πενήντα ανάλογα μνημεία διάσπαρτα σε όλες τις περιοχές και στους 11 Δήμους.

Θέλω να συγχαρώ το Υπουργείο Πολιτισμού για την άριστη κατάσταση που βρίσκεται το σπήλαιο, τον Δήμαρχο Παιανίας Ισίδωρο Μάδη, και όσους έχουν εργαστεί για να είναι αυτό το κόσμημα πραγματικά σε αυτή την άριστη κατάσταση και θέλω να σας καλέσω όλους, ιδιαίτερα τους γονείς, να το επισκεφθείτε, να διαπιστώσετε οι ίδιοι την ομορφιά του και να δείξετε στα παιδιά μας τι σημαίνει μνημείο φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι άνθρωποι του ΣΠΑΥ είμαστε εδώ για να αναδείξουμε αυτή την ομορφιά, να την προστατεύσουμε και να την θωρακίσουμε. Είμαστε όλοι μια οικογένεια για τον Υμηττό μας, για το βουνό της καρδιάς μας».

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Παιανίας ευχαρίστησε τον κ. Κωνσταντάτο για την πρωτοβουλία να επισκεφθούν το Σπήλαιο Κουτούκι τονίζοντας πως «ο Δήμος Παιανίας διεκδικεί το Σπήλαιο προκειμένου να το αναδείξει ακόμα περισσότερο και να δημιουργήσει όλες εκείνες τις υποδομές που θα ικανοποιούν τους επισκέπτες. Το μοναδικό αυτό Σπήλαιο έχει την δική του ιστορία που συναρπάζει τον κάθε επισκέπτη. Και ναι μεν βρίσκεται στον Δήμο Παιανίας αλλά είναι το σπήλαιο όλης της Αττικής».

Μετά το πέρας της ξενάγησης, ο Ισίδωρος Μάδης συνομιλώντας με την κα Οικονόμου τόνισε πως πρόθεσή του είναι ο Δήμος Παιανίας να αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην διαχείριση του Σπηλαίου σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού ενώ ανακοίνωσε πως το επόμενο διάστημα θα αποκατασταθεί η οδική σύνδεση με το Κουτούκι έτσι ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των χιλιάδων επισκεπτών. Επεσήμανε τη σημασία που έχει για την πόλη η λειτουργία του Σπηλαίου και πώς μπορεί να συμβάλλει στην περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη του Δήμου Παιανίας.Συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί άμεσα και συνάντηση εργασίας οπότε να εξεταστεί διεξοδικά η συνεργασία του δήμου με το ΥΠΠΟΑ.

Δείτε φωτογραφίες ΕΔΩ

Περίσσια θράσους για ιερόσυλους οι οποίοι δεν σεβάστηκαν ούτε τις άγιες ημέρες της Σαρακοστής και εισέβαλλαν στην εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων στο Κοιμητήριο Παιανίας προκαλώντας ζημιές και «σηκώνοντας» το παγκάρι.

Οι δράστες- εναντίον των οποίων έχουν κινηθεί όλες οι διαδικασίες- μπήκαν στην εκκλησία το βράδυ της Τετάρτης σπάζοντας παράθυρο στο πλάι του ναού, προκαλώντας μεν υλικές ζημιές αλλά έφυγαν άπραγοι ως προς τον πραγματικό τους στόχο ο οποίος ήταν τα χρήματα.Οι υπηρεσίες του Δήμου Παιανίας αποκατέστησαν τις ζημιές την Πέμπτη ενώ δρομολογήθηκε η εγκατάσταση συναγερμού για την Παρασκευή. Όμως το βράδυ της Πέμπτης επέστρεψαν και αυτή τη φορά έφυγαν με το μεταλλικό παγκάρι.Η πράξη τους μόνο αποτροπιασμό μπορεί να προκαλεί καθώς ο προσεκτικός σχεδιασμός και η πιθανολογούμενη εμπλοκή ανηλίκου στην διάρρηξη δείχνουν πως δεν υπολογίζουν ούτε τις μέρες κατάνυξης και περισυλλογής προσβάλλοντας στο αίσθημα των συμπολιτών μας.Αξίζει να σημειωθεί πως μόλις τον Δεκέμβριο του 2020 ολοκληρώθηκαν εργασίες στον ιερό ναό όπου μεταξύ άλλων είχε αντικατασταθεί η πλαϊνή πόρτα.Για το περιστατικό διενεργούνται έρευνες από τις αρχές.

Δείτε φωτογραφίες ΕΔΩ

Στην εκπομπή «Διάλογο με την Αυτοδιοίκηση» με τη Φωτεινή Βρύνα φιλοξενήθηκε ο δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης.

Αναφερόμενος την πανδημία, προανήγγειλε νέα rapid tests σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής στην περιοχή του Φούρεσι τις επόμενες μέρες ενώ σχολίασε πως «από τον Μάρτιο του 2020 κάναμε όλα τα απαραίτητα προκειμένου να διαφυλάξουμε τη δημόσια υγεία. Εξασφαλίσαμε ότι οι δομές είναι ασφαλείς για δημότες και υπαλλήλους ενώ επενδύσαμε και στον τακτικό έλεγχο των υπαλλήλων με τεστ».

Δεν έκρυψε την ανησυχία του για την πορεία της οικονομίας σε τοπικό επίπεδο η οποία ήταν φθίνουσα ήδη πριν την πανδημία. «Δεν ξέρω αν τα μέτρα είναι ικανά για να κρατήσουν ζωντανά τα καταστήματα» σημείωσε τονίζοντας ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του δήμου θα ληφθούν επιπλέον μέτρα στήριξης.

Αναφερόμενος στο έργο της αποχέτευσης στα Γλυκά Νερά, χαρακτήρισε λογική την 8μηνη παράταση λόγω των εμπλοκών που προκύπτουν με την αρχαιολογία. Θύμισε πως ο εργολάβος του δικτύου ακαθάρτων στα Γλυκά Νερά έχει συμβατική υποχρέωση αποκατάστασης των κακοτεχνιών για διάστημα 18 μήνες μετά την παράδοση του έργου παρεμβάσεις θα προκύψουν και από τη δημοτική αρχή.

Ερωτώμενος για τα σημαντικά προβλήματα του δήμου, εστίασε στις αυξημένες αρμοδιότητες σε συνδυασμό με την υποστελέχωση και ειδικά σε επιστημονικό προσωπικό. Συνέδεσε το πρόβλημα αυτό με την πρόοδο του δήμου λόγω των απαιτούμενων μελετών έργων.

Μιλώντας για τα οικονομικά του Δήμου Παιανίας αναφέρθηκε στις επισφάλειες που υπάρχουν με κυρίαρχη την οφειλή προς τον ΔΑΑ. Εξήγησε πως έχει επιλέξει την διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού ώστε να κλείσει όσο το δυνατόν περισσότερα μέτωπα ενώ για την περίπτωση του Ελεύθερος Βενιζέλος διεκδικείται κρατική παρέμβαση και μακροχρόνια λύση. «Δεν χαρίζω τίποτα στο αεροδρόμιο. Εχει δικαιωθεί πλήρως» συμπλήρωσε απαντώντας σε τηλεθεατή επιρρίπτοντας ευθύνες σε προηγούμενες διοικήσεις.

Ο Ισίδωρος Μάδης ανακοίνωσε πως η μελέτη αποκατάστασης των ολυμπιακών ακινήτων θα είναι έτοιμη το Ιούνιο ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες και ευχαρίστησε τον κ. Μαρτίνο για την εκπόνησή της.

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη στήριξη από την Περιφέρεια Αττικής και τον Γιώργο Πατούλη.

Χαρακτήρισε ως εμβληματικό έργο την αστική αναζωογόνηση στην παραρεμάτιο περιοχή, 25 στρεμμάτων, υπερτοπικής σημασίας που θα καλύψει ανάγκες και γειτονικών περιοχών ενώ προέταξε επίσης τα έργα κατασκευής Δημοτικού Καταστήματος στην ΔΕ Γλυκών Νερών για το οποίο θα εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση στην τρέχουσα περίοδο και της ανέγερσης του 5ου Δημοτικού Σχολείου στην ΔΕ Παιανίας.

«Οφείλουμε να εκσυγχρονίσουμε τον δήμο μας, να τον κάνουμε ένα δήμο πρότυπο, να δημιουργήσουμε υποδομές. Πάσχουμε σε όλα σήμερα. Ένας στόχος ακόμη είναι να δημιουργηθούν κοινόχρηστοι χώροι» τόνισε ο Ισίδωρος Μάδης.

Ερωτώμενος από τηλεθεάτρια για τα γηπεδάκια της Αττικής, ανακοίνωσε την αποκατάσταση τους σημειώνοντας πως αναμένεται η έγκριση της σχετικής μελέτης.

Σε αντίστοιχη ερώτηση για την κεντρική πλατεία της Παιανίας τόνισε πως δεν έχει πραγματοποιηθεί τροποποίηση του ρυμοτομικού, κάτι που γίνεται σήμερα. Ξεκαθάρισε πως η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα. «Η πλατεία όπως την γνωρίζουμε δεν είναι πλατεία αλλά δρόμοι» σχολίασε.

Αναφορικά με τα δημοτικά τέλη, ο Ισίδωρος Μάδης τόνισε πως παρέλαβε το δήμο με έλλειμα 1.450.000 ευρώ με συνέπεια να μην μπορεί να λειτουργήσει ανταποδοτικά η Διεύθυνση Περιβάλλοντος. «Τα ανταποδοτικά καλύπτουν τις ανάγκες της καθημερινότητας» είπε ενώ εξήγησε πως μετά το Δήμο Ταύρου – Μοσχάτου, ο Δήμος Παιανίας είναι ο φθηνότερος σε δημοτικά τέλη. Ο Δήμαρχος Παιανίας έκανε λόγω για εργαλειοποίηση του θέματος από την αντιπολίτευση. «Δεν υπάρχει κανένας τρελός δήμαρχος όταν έχει υγιή οικονομικά να κάνει αυξήσεις» επεσήμανε.

Δείτε το video ΕΔΩ

Δικαιούχοι χρηματικών επιχορηγήσεων είναι Αθλητικά Σωματεία που έχουν έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Παιανίας, όπου αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα.

Για να είναι επιτρεπτή η επιχορήγηση , πρέπει ο αποδέκτης αυτής να εμπίπτει σε κάποιον από τους απαριθμούμενους στις σχετικές διατάξεις φορείς (άρθρο 202 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.4257/2014) , μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τα Αθλητικά Σωματεία, δηλαδή που έχουν συσταθεί για την επιδίωξη αθλητικού σκοπού και έχουν αποκτήσει νομική προσωπικότητα με την εγγραφή τους στο τηρούμενο στο Πρωτοδικείο της έδρας τους ειδικό δημόσιο βιβλίο.
Η επιχορήγηση αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Συλλόγου (ενοίκια, ηλεκτρικό ρεύμα κλπ) αλλά να σχετίζεται με την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων του συλλόγου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση του Συλλόγου προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με την οποία θα προσδιορίζονται με σαφήνεια :
• Οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις για τις οποίες αιτείται την επιχορήγηση.
• Η ημερομηνία πραγματοποίησης αυτών
( να μην έχουν προηγηθεί της αιτούμενης επιχορήγησης )
• Τηλέφωνο επικοινωνίας και email.
2. Αναλυτικός προϋπολογισμός των εκδηλώσεων για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση επιχορήγησης. Απαιτείται απόφαση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.
3. Προϋπολογισμός της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του Συλλόγου για το τρέχον έτος ( άρθρο 7 παρ.2 του ΒΔ 17.5/15-6-1959 , άρθρο 41 του Ν. 4129/ 2013 ). Απαιτείται απόφαση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.
4. Απολογισμός του προηγούμενου έτους της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του συλλόγου. Απαιτείται απόφαση έγκρισης από τη γενική συνέλευση του Συλλόγου.
5. Ξεχωριστός απολογισμός της επιχορήγησης που έλαβε και διαχειρίστηκε ο Σύλλογος (άρθρο 41 παρ. 3 και 6 του Ν. 4129/2013). Απαιτείται απόφαση έγκρισης από τη γενική συνέλευση του Συλλόγου.
6. Διαβιβαστικό με το αποδεικτικό ότι έχουν υποβληθεί και παραληφθεί από την Περιφέρεια Αττικής και από την Υπηρεσία Επιτρόπου (Αιγαίου Πέλαγους 80 Αγία Παρασκευή), φορείς από τους οποίους εποπτεύονται Σύλλογοι και Σωματεία (άρθρο 186 περ.ΙΙ υποπερ.Ζ αριθ. 14 του Ν 3852/2010):
• Ο απολογισμός της συνολικής οικονομικής του δραστηριότητας κατά το προηγούμενο έτος.
• Ο απολογισμός της επιχορήγησης που έλαβε το προηγούμενο οικονομικό έτος από το Δήμο.
• Ο προϋπολογισμός τρέχοντος έτους.
7. Καταστατικό με πρόσφατη βεβαίωση (εντός του τρέχοντος έτους) του Γραμματέα του Πρωτοδικείου ότι έχει εγγράφει στο βιβλίο Σωματείων και τυχόν μεταβολές αυτού.
8. Έντυπο της αναφοράς δαπανών του προηγούμενου έτους από το μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων με ημερομηνία έως 10/3/2020, για όσους Συλλόγους και Σωματεία έλαβαν επιχορήγηση κατά το προηγούμενο έτος άνω του ποσού των 3.000,00€. Η παράλειψη της δημοσίευσης των στοιχείων δαπανών ,σύμφωνα με το άρθρο 10Β Ν. 3861/2010 ,όπως προστέθηκαν με το άρθρο 16 του Ν. 4305/2014 συνεπάγεται τον αποκλεισμό των φορέων από παντός είδους επιχορήγηση στο μέλλον. Σχετική η υπ’ αριθμόν ΔΗΔ/Φ,40/43711/17-12- 2019 εγκύκλιος του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Μετά την λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή σχετικά με την έγκριση της επιχορήγησης των Αθλητικών και Πολιτιστικών Σωματείων ή Συλλόγων του Δήμου θα επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
• Απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου από το οποίο να προκύπτουν τα μέλη αυτού.
• Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για την αποδοχή του ποσού της επιχορήγησης.
• Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα του Συλλόγου.
• Φορολογική ενημερότητα (για ποσά μεγαλύτερα των 1.500,00€ ).
• Ασφαλιστική ενημερότητα (για ποσά μεγαλύτερα των 3.000,00 ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών είναι η 29η Απριλίου 2021.

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν είτε ηλεκτρονικά στο k.stamatiou@0155.syzefxis.gov.gr είτε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Παιανίας.
Για περισσότερες πληροφορίες: κα Παπακωνσταντίνου τηλ. 2132030780

Ξεκινά την Τετάρτη 7 Απριλίου 2021, το έργο αστικής οδοποιίας στην ΔΕ Παιανίας, μέγιστης διάρκειας έξι μηνών που περιλαμβάνει την αποκατάσταση 47.200 τμ οδοστρώματος.

Τα πρώτα σημεία παρέμβασης και αποκατάστασης είναι:

α) η Κεντρική πλατεία Παιανίας
β) το Τρίγωνο «Πλατεία Κοιν. Δάβαρη»
γ) η οδός Βασ. Παύλου (τμήμα πλατείας) μέχρι την πλατεία Δημοσθένους
δ) η οδός Ιω. Σταμάτη
ε) η οδός Ζωοδόχου Πηγής
στ) η οδός Βασ. Σοφίας στο σημείο του 2ου Γυμνασίου Παιανίας (Εθνική Τράπεζα)

Οι εργασίες θα διαρκέσουν για τις ημέρες 7, 8 και 9 Απριλίου και ώρες από 07:00 έως 17:00.

Οι εργασίες επιλέχθηκε –πριν την άρση των περιορισμών στο λιανεμπόριο- να ξεκινήσουν από το συγκεκριμένο σημείο ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο η όχληση στις επιχειρήσεις που λειτουργούν στην περιοχή.

Συνίσταται στους δημότες προς αποφυγή συγχρωτισμού και ταλαιπωρίας των διερχόμενων οχημάτων να αποφεύγουν τη στάθμευση των οχημάτων στους παραπάνω δρόμους και να γίνεται χρήση παρακαμπτήριων οδών.

Από τις 9 Απριλίου προγραμματίζονται οι παρεμβάσεις στις οδούς:
- πλατεία Δημοσθένους
- Βασιλέως Γεωργίου Β'
- Δημητρίου Ιωάννου Χούντα

Συνολικά το έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω οδούς:

· ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
· ΒΑΣ. ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ
· ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ
· ΚΥΠΡΟΥ
· ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ
· ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ
· ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ
· ΓΕΡΓ. ΧΟΥΝΤΑ
· ΔΗΜ. ΑΓΓΕΛΗ
· ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑ
· ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ
· ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ
· ΣΤΑΜΑΤΗ ΙΩΑΝΝΗ
· ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ
· ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β'
· ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ
· ΧΟΥΝΤΑ Ι. ΔΗΜ.
· ΣΠ. ΑΝΔΡΙΚΟΥ
· ΑΤΤΙΚΗΣ

Για κάθε προγραμματισμένη παρέμβαση αστικής οδοποιίας θα προκύπτει ενημέρωση με σκοπό την αποφυγή ταλαιπωρίας του κοινού.

Δείτε φωτογραφίες ΕΔΩ

Στις γειτονιές του Δήμου Παιανίας έχουν τοποθετηθεί περισσότεροι από 40 πράσινοι κάδοι απορριμμάτων από τους 620 που προμηθεύτηκε ο δήμος αντικαθιστώντας φθαρμένους και σπασμένους, ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων.

Η αντικατάσταση γίνεται σταδιακά και στοχεύμενα από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και στις δύο κοινότητες με στόχο να απομακρυνθούν μέσα στους επόμενους μήνες όλοι όσοι είναι κατεστραμμένοι.

Η διαδικασία για την προμήθεια των νέων κάδων ξεκίνησε στις 24 Αυγούστου 2020 και ολοκληρώθηκε μόλις πριν από λίγες μέρες.

«Μέρα με τη μέρα πλέον οι κάτοικοι του Δήμου Παιανίας γίνονται μάρτυρες μικρών αλλαγών στην καθημερινότητά τους με στόχο την αναβάθμιση της ζωής τους. Μια αναγνωρισμένη ανάγκη όπως η αντικατάσταση των κάδων απορριμμάτων καθυστέρησε αρκετούς μήνες λόγω πολιτικών σκοπιμοτήτων εκείνων που επιχείρησαν να ναρκοθετήσουν τη λειτουργία του δήμου. Ο σκόπελος αυτός ξεπεράστηκε και πλέον προχωρούμε πραγματοποιώντας παρεμβάσεις που απαιτούνταν επί σειρά ετών. Μικρά βήματα προς μια νέα πραγματικότητα» δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Ισίδωρος Μάδης.

Δείτε φωτογραφίες ΕΔΩ

Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργο Πατούλη είχε ο Δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος με αντικείμενο τη μελέτη του Δικτύου Αποχέτευσης Ομβρίων Υδάτων στη ΔΕ Γλυκών Νερών.

Στη συνάντηση που έγινε παρουσία του συντάκτη της μελέτης Ομότιμου Καθηγητή Τομέα Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης ΕΜΠ κ. Γιώργου Τσακίρη, τέθηκε το ζήτημα οριοθέτησης και διευθέτησης δύο κλάδων του ρέματος Λεονταρίου τα οποία θα λειτουργούν ως αποδέκτες των αγωγών αποχέτευσης ομβρίων υδάτων.

Ο κ. Πατούλης ενημερώθηκε πως το έργο μπορεί να δρομολογηθεί μόλις διευθετηθεί το ζήτημα αυτό και δεσμεύθηκε να εντάξει μελέτη οριοθέτηση και διευθέτησης των κλάδων του ρέματος Λεονταρίου στα έργα της Περιφέρειας Αττικής στην επόμενη αναμόρφωση του προϋπολογισμού, ύψους 1.000.000 ευρώ.

H μελέτη έχει υλοποιηθεί με χορηγία του κ. Αθανάσιου Μαρτίνου.

Στη συνάντηση συμμετείχε και η Γ.Γ. του Δήμου Παιανίας κα Φώφη Τολούδη και ο εντεταλμένος περιφερειακός Σύμβουλος Θανάσης Κατσίγιαννης.

Δείτε φωτογραφίες ΕΔΩ

Στην δοξολογία στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής συμμετείχε ο Δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης στο πλαίσιο του εορτασμού της επετείου της Εθνικής Επανάστασης της 25ης Μαρτίου.

Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων Ηρώων. Στην κοινότητα των Γλυκών Νερών, την δημοτική αρχή εκπροσώπησαν οι αντιδήμαρχοι Σταύρος Θανάσης και Γιάννης Σαμωνάς.

Στεφάνια κατέθεσαν στην κοινότητα Παιανίας, οι:

Ισίδωρος Μάδης, δήμαρχος Παιανίας
Μάρθα Λεκκάκου, πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Μαριάννα Γιαννάκου, πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Παιανίας
Νίκος Καλαμίδας, Διοικητής ΑΤ Παιανίας

Στην κοινότητα Γλυκών Νερών, οι:

Σταύρος Θανάσης, αντιδήμαρχος
Γιάννης Σαμωνάς, αντιδήμαρχος
Αρτέμης Βαγιωνάκης, πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Γλυκών Νερών

Ο Δήμαρχος Παιανίας κατέθεσε στη συνέχεια στεφάνι και στον ανδριάντα του Παιανιώτη Αγωνιστή Γιάννη Ντάβαρη.

Δείτε ΕΔΩ το μήνυμα του Δημάρχου Παιανίας Ισίδωρου Μάδη για την 25η Μαρτίου.

Δείτε φωτογραφίες ΕΔΩ

Η επετειακή ιστοσελίδα για 2021 είναι πλέον στη διάθεση του κοινού. Σκοπός της σελίδας είναι η ψηφιακή προβολή και αποτύπωση των τεσσάρων αξόνων που κατήρτισε η Επιτροπή "Παιανία, 200 χρόνια μετά την Επανάσταση", καθώς επίσης και η προβολή ιστορικού υλικού, η προβολή των δράσεων, των εκδηλώσεων και των πρωτοβουλιών του Δήμου Παιανίας και της Επιτροπής, καθώς επίσης και η συνεχής ενημέρωση του κοινού για νέα και δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Ιδιαίτερης σημασίας γεγονός είναι πώς για πρώτη φορά ψηφιοποιούνται πολύτιμες εκδόσεις που αφορούν την ιστορία της Παιανίας, των Γλυκών Νερών, καθώς επίσης βρίσκονται ψηφιακά αποθετήρια πολιτιστικού-πολιτισμικού λαογραφικού υλικού από τους συνεργαζόμενους φορείς του Δήμου Παιανίας, προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες.

Μέσα από την ιστοσελίδα οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παρακολουθούν και να ενημερώνονται. Σε λίγο καιρό, μάλιστα, θα μπορούν να απολαύσουν και τις ψηφιακές εκθέσεις, οι οποίες είναι υπό κατασκευή.

Λόγω των περιορισμών του COVID-19 οι φυσικές εκδηλώσεις δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν. Ως εκ τούτου, η τεχνολογία μας προσφέρει τις δυνατότητες να γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την Εθνική μας Παλιγγενεσία. Σε σύντομο χρόνο θα αναρτηθεί το πλήρες ημερολόγιο δράσεων του Δήμου Παιανίας για όλο το έτος μαζί με πλούσιο υλικό.

"Το 2021 είναι το παράθυρο στον νέο αιώνα. Μέσα από μια ανοικτή διαδικασία, η οποία επ' ουδενί δε θα σταματήσει στις 25 Μαρτίου διαμορφώνουμε το φιλόδοξο σχέδιο δράσεων και πρωτοβουλιών μας με τη συμμετοχή των φορέων και όλης της κοινωνίας του Δήμου Παιανίας. Η ιστοσελίδα του 2021 αποτελεί την ψηφιακή παρακαταθήκη που θα μείνει στο χρόνο, αφήνοντας το αποτύπωμα του 2021 χαραγμένο πάντα στις μνήμες μας" δήλωσε ο Δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης.

Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ανέλαβε ο Τάσος Φιακάς.

https://paiania2021.gr/

Στο πλαίσιο του Εορτασμού του Δήμου για την Εθνική Επέτειο της «25ης Μαρτίου 2021» λόγω των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του Covid-19 οι φετινές Επετειακές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021, σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις με περιορισμένο αριθμό ατόμων για λόγους δημόσιας υγείας.

Αναλυτικά

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021Δημοτική Κοινότητα Παιανίας

ΩΡΑ 10:00: Δοξολογία στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής.
ΩΡΑ 10:30: Επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο των Πεσόντων.
ΩΡΑ 10:45: Προσκλητήριο πεσόντων ηρώων 1821
ΩΡΕΣ 19:00 – 21:00 : Φωταγώγηση – Τρισδιάστατη βιντεοπροβολή στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής

Κατάθεση στεφάνων

Δήμαρχος Παιανίας
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Παιανίας
Εκπρόσωπος Ελληνικού Κοινοβουλίου
Εκπρόσωπος Περιφέρειας Αττικής
Εκπρόσωπος ΕΛ.ΑΣ.

Δημοτική Κοινότητα Γλυκών Νερών ΩΡΑ 10:00: Δοξολογία στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.

ΩΡΑ 10:30: Επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο των Πεσόντων.
ΩΡΕΣ 19:00 – 21:00 : Φωταγώγηση – Τρισδιάστατη βιντεοπροβολή στο παλαιό Δημαρχείο Γλυκών Νερών

Κατάθεση στεφάνων

1. Εκπρόσωπος Δημάρχου Παιανίας
2. Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Γλυκών Νερών
3. Εκπρόσωπος Σωμάτων Ασφαλείας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Με τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Στέλιο Πέτσα συναντήθηκε την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021 ο Δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Κ. ΣΤΕΛΙΟΥ ΠΕΤΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΑΔΗ

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» μέσω του οποίου θα δρομολογηθούν έργα υποδομής στον Δήμο Παιανίας. Όπως επισημάνθηκε στη συνάντηση, εντός του 2021 θα πρέπει να έχουν δοθεί οι εγκρίσεις ώστε άμεσα να ξεκινήσουν και να αποδοθούν στους πολίτες το συντομότερο δυνατόν.

Αναφορά έγινε και στα χρηματοδοτικά εργαλεία που προκύπτουν και συγκεκριμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης μέσω του οποίου θα επιτευχθεί ο συνολικός μετασχηματισμός της χώρας.

Ο Ισίδωρος Μάδης εστίασε στις ιδιαιτερότητες του Δήμου Παιανίας λόγω του ανάγλυφου και της μεγάλης έκτασης.

Όσον αφορά τις έκτακτες δαπάνες που προέκυψαν λόγω COVID, o κ. Πέτσας ενημέρωσε τον δήμαρχο πως το επόμενο διάστημα θα υπάρξει έκτακτη κατανομή ώστε να καλυφθούν εν μέρει.

Στη συνάντηση συμμετείχε και η γενική γραμματέας του Δήμου Παιανίας Φώφη Τολούδη, ως υπεύθυνη για τον συντονισμό των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Κλειστές για τους πολίτες θα παραμείνουν οι υπηρεσίες του δήμου που στεγάζονται τόσο στο δημαρχείο Παιανίας όσο και στο κτίριο του πρώην δημαρχείου Γλυκών Νερών, την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021 και από τις 12.00 μέχρι τη λήξη του ωραρίου λόγω αναβάθμισης των πληροφοριακών συστημάτων.

Ο Δήμος Παιανίας προχωρά βήμα – βήμα στη νέα εποχή εκσυγχρονίζοντας τα συστήματά του ώστε να είναι σε θέση να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανώτατου επιπέδου στους δημότες του.

Καθολική συμφωνία για τη σπουδαιότητα και αναγκαιότητα του έργου της αποχέτευσης στα Γλυκά Νερά και αναγνώριση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί, προέκυψε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παιανίας.

Παρουσία της Γενικής Διευθύντριας Έργων Ανατολικής Αττικής της ΕΥΔΑΠ κυρίας Γεωργίας Στεφανάκου και του υπεύθυνου παρακολούθησης του έργου κ. Κώστα Παπαδάκη, επιχειρήθηκε πολλάκις η εργαλειοποίηση του έργου παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του δημάρχου Ισίδωρου Μάδη να επικεντρωθεί η συζήτηση στην ουσία.

«Να μην γίνεται εργαλειοποίηση του έργου της αποχέτευσης στα Γλυκά Νερά σε βάρος των πολιτών» τόνισε ο Ισίδωρος Μάδης εξηγώντας πως «η συνεργασία μας με την ΕΥΔΑΠ είναι εξαιρετική και πρέπει να ξεπεράσουμε τα όποια προβλήματα προκύπτουν στην εξέλιξη του έργου αλλά και στον προβληματισμό που αφορά τους πολίτες».

«Η συνεργασία ήταν άριστη τόσο στο παρελθόν όσο και με την σημερινή διοίκηση του κ. Μάδη. Είναι αλήθεια ότι η σημερινή κατάσταση δεν είναι εύκολη για κανέναν και ειδικά για τους κατοίκους των Γλυκών Νερών οι οποίοι αντιμετωπίζουν καθημερινά δυσκολίες» είπε η κα Στεφανάκου και αναφέρθηκε στις ιδιαιτερότητες του έργου. Σήμερα το έργο έχει ολοκληρωθεί κατά 90% στα Γλυκά Νερά και κατά 50% στο Φούρεσι όπως επισημάνθηκε.

Η κυρία Στεφανάκου ξεκαθάρισε πως με την ολοκλήρωσή του το έργο θα παραληφθεί από την ΕΥΔΑΠ η οποία είναι και κύριός του καθώς ο Δήμος Παιανίας το έχει εκχωρήσει σε αυτή. Όσον αφορά την επιτροπή παρακολούθησης αυτή έχει υψηλή εποπτεία, χωρίς δηλαδή επί της ουσίας αρμοδιότητες παρά μόνο συμβουλευτικού χαρακτήρα.

Από την πλευρά του ο κ. Παπαδάκης ανακοίνωσε πως με παρέμβαση της ΕΥΔΑΠ ο ανάδοχος (σ.σ. η ΕΡΤΕΚΑ) θα δώσει προτεραιότητα στις αποκαταστάσεις αντί των νέων μετώπων.

Ο κ. Άγγελος Μικρώνης, μηχανικός στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παιανίας που παρακολουθεί το έργο επεσήμανε την υπερβολή δημοτικών συμβούλων που έκαναν λόγο για αποκλεισμό των κατοίκων τονίζοντας πως σήμερα έργα πραγματοποιούνται μόνο στην οδό Κανάρη. Συμπλήρωσε πως όταν παραχωρήθηκε το έργο στην ΕΥΔΑΠ δεν έγινε και η απαραίτητη ενημέρωση για τα υπάρχοντα δίκτυα.

Ο αντίδημαρχος Γιάννης Σαμωνάς –Ξύκης και μέλος της επιτροπής παρακολούθησης αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί από μέρους του για την αντιμετώπιση προβλημάτων του έργου αλλά και στην τακτική επικοινωνία και την καλή συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ.

Στον ρόλο και τις αρμοδιότητες της επιτροπής αναφέρθηκε και το αναπληρωματικό μέλος, αντιδήμαρχος Σταύρος Θανάσης. «Οι δημότες έχουν δίκιο όμως δεν μπορούμε να δώσουμε άμεσες λύσεις ως επιτροπή. Δεν έχουμε την επίβλεψη του έργου. Βιώνουμε τα προβλήματα του έργου, παρεμβαίνουμε αλλά δεν έχουμε κάποιο μαγικό ραβδί. Διευκολύνουμε με όποιον τρόπο μπορούμε» είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο Ισίδωρος Μάδης αναφέρθηκε στην πατρότητα του έργου θυμίζοντας πως η χρηματοδότηση εξασφαλίστηκε το 2012 επί διοίκησης Δημητρίου Δάβαρη.
«Περίμενα να ακούσω προτάσεις αλλά ακούστηκαν άναρθρες κραυγές και χαρακτηρισμοί για ανθρώπους που τιμούνται από την κοινωνία και εκπροσωπούν την κοινωνία παραβλέποντας ότι το συγκεκριμένο έργο δεν πρέπει να εργαλειοποιείται. Αυτό κρίνεται από την κοινωνία η οποία ακούει. Κάποιοι δυστυχώς δεν έχουν επιχειρήματα. Αυτό που προτάσσεται είναι η πολιτική αντιπαράθεση με λογικές του χθες. Να παρακαλέσω να προκύψουν συγκεκριμένες προτάσεις όχι από εκείνους που άκουσα αλλά από εκείνους που δεν άκουσα» κατέληξε ο Δήμαρχος Παιανίας.

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παιανίας σήμερα Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2020 και ώρα 19.00 με μόνο θέμα την ενημέρωση για την εξέλιξη των έργων της αποχέτευσης στα Γλυκά Νερά. Στην συνεδρίαση συμμετέχουν εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Έργων Ανατολικής Αττικής της ΕΥΔΑΠ.

Η συνεδρίαση θα προβληθεί on line από το επίσημο κανάλι του δήμου στο youtube.com.

Ο Δήμος Παιανίας, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, πραγματοποιεί rapid tests για πεζούς στην ΔΚ Παιανίας, την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021. Κλιμάκιο θα βρίσκεται στην Πλατεία Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο πάρκινγκ της Ιωάννου Μεταξά μπροστά στην εκκλησία, από τις 10.00 έως και τις 15.00.

Μπορούν να συμμετάσχουν όσοι το επιθυμούν (από την ηλικία των 10 ετών και άνω). Μαζί τους θα πρέπει να έχουν:
- Ταυτότητα
- ΑΜΚΑ
- Αριθμό Κινητού Τηλεφώνου
- Ονοματεπώνυμο
Οι συμμετέχοντες θα μετακινηθούν στέλνοντας «1» στο 13033.

Οι αρνητικοί θα ενημερώνονται για τα αποτελέσματα με SMS ενώ κλήση θα δέχονται όσοι προκύψουν θετικοί. Όπως σημειώνεται από τον ΕΟΔΥ, όσοι δεν λάβουν SMS λόγω φόρτου δικτύου, είναι αρνητικοί.